Gaver for bedre levekår

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har et todelt oppdrag. I tillegg til å være langsiktig eier i Sparebanken Sør har stiftelsen anledning til å disponere av sitt overskudd til allmennyttige gaver på Agder og i Telemark. Stiftelsens generalforsamling vedtar de økonomiske rammene for gaver, administrasjonen utreder prosjekter og styret tar formelt stilling til alle tildelinger. For å få en best mulig anvendelse av gavemidlene har stiftelsen etablert en gavestrategi. Denne fokuserer på prosjekter som skal gjøre det godt å leve for flere i våre tre fylker.

Kunnskap, deling og læring

Overordnet ønsker Sparebankstiftelsen Sør å være kunnskapsorientert i sin gavestrategi, og vi prioriterer derfor utviklingsprosjekter som er forankret i dokumenterte metoder. I våre gaveprosjekter skal prosesser og resultater i størst mulig grad også dokumenteres og formidles, slik at erfaringer kan deles og flere kan nyte godt av investeringene som gjøres.

Samarbeid gir mer effekt

Stiftelsen har også satt sterk fokus på samarbeid i sin gavestrategi. Det betyr i praksis at vi først og fremst ønsker å forsterke prosjekter hvor en eller flere partnerne står for 50% eller mer av finansieringen. Når vi har studert andres erfaringer tyder mye på at større prosjekter med flere finansieringskilder har bedre forutsetninger for å skape varige effekter. 

Samtidig ønsker ikke stiftelsen selv å bygge opp en ressurskrevende organisasjon som skal administrere og kvalitetssikre et omfattende prosjektengasjement. Gjennom samarbeid med veletablerte institusjoner og andre stiftelser kan vi arbeide rasjonelt og i praksis disponere en større andel av våre ressurser til gaver.

På Agder har Sparebankstiftelsen Sør etablert et tett samarbeid med Sørlandet Kompetansefond og Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond. I Telemark samarbeider vi spesielt med Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge. Stiftelsen samarbeider også med Sparebanken Sør om enkelte gaveprosjekter. Vi er til en hver tid åpen for å vurdere samarbeid med flere partnere.

Vår gavestrategi

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ønsker i sin gavestrategi å prioritere prosjekter relatert 
til levekårsutfordringer på Agder og i Telemark. Bakgrunnen er flerdelt, men først og fremst har vi et ønske om å bidra til å gjøre det godt å leve for flere i fylkene våre. Levekårsfeltet er vidt, men stiftelsen vil spesielt prioritere prosjekter med tidlige og forebyggende tiltak rettet mot barn og unge, samt inkludering av mennesker som av ulike årsaker faller utenfor i samfunnet.

Det er etablert noen kriterier som skal gjøre det lettere for søkere å utarbeide relevante gavesøknader, og for stiftelsen å gjøre kvalifiserte tildelinger. Kriteriene må være oppfylt for at en søknad skal komme i betraktning. Kriteriene har stor grad av samsvar med føringer benyttet i de to kompetansefondene på Agder:

Gavesøknader skal inneholde prosjektbeskrivelse med målformuleringer, metodebeskrivelse, tidsplaner, budsjett med fullstendig finansieringsplan, informasjon om ansvarlig søkerorganisasjon samt opplysninger om hvilke kompetansemiljøer det er aktuelt å samarbeide med med tanke på evaluering og læring.

Sparebankstiftelsen er åpen for å behandle gavesøknader i forbindelse med alle ordinære styremøter gjennom året.

Når styret i stiftelsen har vedtatt et gaveprosjekt avtales det en plan for utbetaling av støtten. Avhengig av prosjektets størrelse og øvrige planer kan dette være i to eller tre deler. I forbindelse med sluttutbetaling skal prosjekteier alltid oversende en sluttrapport som inneholder en oppsummering av prosjektet og de resultatene som er oppnådd. Denne skal stiftelsen kunne publisere på sine hjemmesider.

Stiftelsen ønsker å engasjere seg i prosjekter med varighet over flere år, men gaver kan ikke benyttes til drift. Det er derfor satt et øvre tak på fire år som maksimal sammenhengende støtteperiode i et og samme prosjekt. Samtidig er det viktig å presisere at flerårige prosjekt ikke automatisk kan påregne støtte eller samme støttenivå fra år til år. Årlig vurderinger og tildelinger kan først gjøres når stiftelsens disponible overskudd etter foregående driftsår er klart, og etter en statusgjennomgang av det aktuelle prosjektet. Et hvert flerårig prosjekt må med andre ord søke om støtte årlig. Det normale vil være at når stiftelsen vedtar en gave til et flerårig prosjekt, så vil det samtidig bli formulert en intensjon om videre støtte under gitte forutsetninger.

Når et prosjekt har fått et positivt gavevedtak i styret vil det bli utarbeidet en kontrakt som signeres av begge parter. I forbindelse med kontrakten avklares praktiske og formelle rutiner.

Samordning av prosesser

Samarbeidet med kompetansefondene på Agder innebærer at Sparebankstiftelsen, så langt det er mulig, samordner sine prosesser med de to fondene. Dette innebærer ikke minst at Sparebankstiftelsen får hjelp til grundige kvalitetsvurderinger av søknader og prosjekter.

I fellesprosjekter vil det formelt og i praksis være kompetansefondene som blir gavemotakers avtalepart. Det vil da fremgå av tildelingsbrev at en andel av den totale tildelingen er gave fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Dette betyr i praksis også at rapportering og anmodninger om utbetaling av støtte skjer i kontakt med kompetansefondene. 

Les mer om Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond.

Kontakt daglig leder for utdypende informasjon om Sparebankstiftelsen Sørs gavestrategi.