30 millioner for gode levekår og livskvalitet

Pressemelding
Publisert:
21.11.2022

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør tildeler i 2022 i overkant av 30 millioner kroner til ulike prosjekter som skal bidra til at flere skal få det bedre i Agder og Telemark. Stiftelsen prioriterer sine bidrag ut fra vurderinger av prosjekters relevans for denne delen av landet, det faglige fundamentet og gjennomføringskapasitet hos de aktuelle mottakerne. Samfinansiering og forpliktende samarbeid over tid står også sentralt.

Den største stiftelsen i landsdelen

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ble etablert av Sparebanken Sør før fusjonen mellom Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss i 2014. Stiftelsen er stor eier i Sparebanken Sør og har nylig fått overført ny eierandelskapital fra banken. Gjennom denne overføringen er Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør blitt den største stiftelsen i denne delen av landet, og Norges fjerde største av sitt slag.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har tre formål: Å være en langsiktig eier i Sparebanken Sør, forvalte sine finansielle verdier og dele av overskudd gjennom tildelinger til allmennyttige formål i Agder og Telemark.

 • Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har siden etableringen vært offensiv i sin arbeidsform og valgte tidlig å bygge sine arbeidsmetoder på erfaringer fra de største stiftelsene i Norge og Norden. Tradisjonelt inviterer mange stiftelser til å sende inn søknader på ulike arbeidsområder, men Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør valgte tidlig en tilnærming der aktuelle partnere i stedet inviteres inn i samarbeidsgrupper, eller på andre måter kobles sammen, for å løse kompliserte utfordringer i samfunnet. Noen ganger gjennom å gjøre mer av det enn allerede vet virker, men ofte gjennom å videreutvikle arbeidsmetoder, samarbeide på nye måter eller samfinansiere. En viktig forutsetning for å lykkes med denne arbeidsformen er å ha lange tidsperspektiver i tildelingsarbeidet.
 • På Sørlandet har Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør i flere år samarbeidet med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets Kompetansefond og Cultiva. Nasjonalt har stiftelsen gode relasjoner til for eksempel Sparebankstiftelsen DNB gjennom flere prosjekter

Tildelingene i 2022:

 1. ABUP ved Sørlandets Sykehus og «VillVekst» med kroner 2 000 000,- Utvikling av naturbaserte tilbud for sårbar ungdom. Fokuset er forebyggende, helsefremmende og bærekraftige tiltak i unges nærmiljø for å kunne hjelpe flere tidligere.
 2. FLEXid på Agder og i Grenland med kroner1 000 000,- FLEXid er et verktøy til arbeid med integrering og forebygging mot konflikt og radikalisering. Utvikling av en trygg identitet er grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid.
 3. Agder Idrettskrets og «Aktiv på dagtid»med kroner 1 000 000,- "Aktiv på dagtid" er et tilbud til mennesker som av ulike årsaker helt eller delvis er utenfor arbeidslivet i korte eller lengre perioder. Aktiv på dagtid er et lavterskeltilbud som inviterer til faste aktiviteter som fremmer livskvalitet og arbeidsdeltakelse.
 4. KS Agder, og leseprosjektet «READ» med kroner 1 000 000,- Prosjektet skal gi økt leseglede blant barn ogunge gjennom å støtte foreldres involvering i lesing på ulike alderstrinn.Forskning viser at foreldres aktive involvering i barns lesing har sterk og langvarig betydning for barns utvikling, læring og trivsel.
 5. GE Healthcare, og prosjektet «LEIDA» med kroner 745 000,- Systematisk arbeid for å løfte mennesker ut av NAV-køen og inn i midlertidig jobb og læreløp hvor det kvalifiseres til fagbrev og mulig jobb videre.
 6. Kreftforeningen med kr. 4 000 000,- for etablering av infrastruktur for kliniske studier ved Sørlandet Sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Midlene utbetales over en periode på to år og forutsetter medvirkning fra Kreftforeningen.
 7. Kirkens Bymisjon og Gatemagasinet MOT med kr. 2 000 000,- Stiftelsen har intensjon om å støtte prosjektet gjennom hele etableringsfasen på Agder fram til og med 2024.
 8. Hommedal Skolegård i Grimstad med kr. 500 000,- som driftsstøtte og kr. 1 125 000,- som engangsstøtte for etablering av «Epleenga».
 9. Blå Kors med kr. 1 350 000,- som støtte til prosjektet «INNAFOR».
 10. Sørlandets Sykehus HF og prosjektet «Campus Sør, desentral legeutdanning på Agder» med kr. 400 000,-
 11. Stiftelsen Miljøfyrtårn og UN Global Compact Norge med kr. 1 200 000,- for realisering av et digitalt verktøy for vesentlighetsanalyse beregnet til bruk av små og mellomstore bedrifter.
 12. Universitetet i Sørøst-Norge med kr. 1 500 000,- for videreføring av prosjektet «Fysisk aktivitet i fag og inkluderende læringsmiljø». Med denne tildelingen har prosjektet fått støtte i to av de totalt fire årene styret har intensjon om å støtte dette.
 13. Kristiansand Ishockeyklubb og prosjektet «Idrettsløftet» med kr. 1 000 000,- Utbetaling forutsetter formalisering av samarbeid mellom Kristiansand Ishockeyklubb og Kristiansand kommune for koordinering av aktivitetstilbud til ungdom i den aktuelle bydelen, og at prosjektet fullfinansieres.
 14. PitStop Norge med kr. 3 000 000,- for etablering av «PitStop Kristiansand». Midlene skal benyttes som overgangsfinansiering etter første driftsår.
 15. Norske Kvinners Sanitetsforening med kr. 2 350 000 for etablering av et kvinnehelsehus i Kristiansand. Stiftelsen har på et tilsvarende nivå intensjon om å følge prosjektet gjennom den planlagte etableringsperioden på til sammen tre år.
 16. Geitmyra matkultursenter for barn med kr. 500 000,- som støtte til prosjektet «Læringsrik mat på SFO i Agder». Stiftelsen har intensjon om å støtte prosjektet gjennom planperioden fram til og med 2025, under forutsetninger av økonomisk medvirkning fra fylket og vertskommunene.
 17. Intempo AS med kr. 760 000,- for realliering av "Velkommen til oss - hverdagskommunikasjon på ukrainsk og norsk med Bravo-leken".
 18. Stiftelsen Solum skolegård med kr. 3 712 400,- for realisering av Solum Skolegård i Grenland.
 19. Norsk klimastiftelse med kr. 150 000,-. Tildelingen skal dekke andel av utviklingskostnader, produksjon og distribusjon av undervisningsmateriellet <2°C på Agder og i Telemark.
 20. Kunstsilo i Kristiansand med kr. 1 000 000,- til prosjektet «Barn og unge i Kunstsilo». Stiftelsen har intensjon om å følge opp tildelingen med tilsvarende tildelinger i 2023, 2024 og 2025.

For mer informasjon om enkeltprosjekter eller Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, kontakt daglig leder Rune Røiseland (tlf +47 902 69 600) eller se stiftelsens hjemmesider på www.sparebankstiftelsensor.no