Forskning og evaluering

Eksempler på tildelinger i kategorien "Forskning og evaluering"

«Effekten av Aktiv på dagtid»

«Aktiv på dagtid» tilbyr aktiviteter for personer som mottar trygdeytelser fra NAV. Formålet med prosjektet som støttes av Sparebankstiftelsen Sør er å dokumentere effekter av tilbudet Aktiv på dagtid, og da spesielt se på livskvalitet og arbeidsdeltakelse hos personer som står utenfor eller delvis utenfor arbeidslivet. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Agderforskning og Aust-Agder Idrettskrets.

”Bedre skole- og arbeidsfungering”

Prosjektets hovedmål er å forbedre skole- og arbeidsfunksjonen for henviste pasienter og deres familier ved å øke effekten av terapi gjennom rutinemessig utfallsmonitorering (RUM). Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF.

”Integrering som virkemiddel for verdiskaping”

De siste årene viser stor migrasjon av ulike befolkningsgrupper. Statistikk viser at både innvandrere og norskfødte av foreldre med innvandrerbakgrunn har mindre stabil tilknytning til arbeidsmarkedet enn befolkningen for øvrig. Hensikten med dette prosjektet var å undersøke hvordan innvandrere bidrar til verdiskaping og innovasjon i privat og offentlig sektor. Videre å identifisere og utvikle tiltak blant innvandrere som kan bidra til å øke verdiskapingen og innovasjonsevnen. Prosjektet var samfinansiert med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Oxford Research

”PhD, Multifamily Cognitive Behavior”

Doktorgraden er endel av angst-satsningen ved ABUP, der målet er at alle barn og ungdommer i Agder kan få hjelp for sine angstproblemer. Planen er å bruke ekspertisen til å legge til rette for lavterskeltilbud i kommunene på Agder slik at helsesykepleiere og lærere kan dyktiggjøres til at ungdom med lett/moderat angst kan bli hjulpet på skolen. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF.