Gaver for bedre levekår

NYHET 

I juni 2022 konverterte Sparebanken Sør en betydelig andel av bankens grunnfond til nye egenkapitalbevis og tildelte disse til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Planen er videre at stiftelsen skal selge egenkapitalbevis i det internasjonale og nasjonale kapitalmarkedet gjennom en strukturert prosess når markedsforholdene ligger til rette for dette.

Stiftelsen er gjennom konverteringen tilført store nye verdier, og vil etter hvert få en betydelig kapasitet - både til å støtte samfunnsviktige formål i regionen og til å være en langsiktig eier og finansiell støttespiller for Sparebanken Sør.

Styret i stiftelsen vil i tiden som kommer arbeide med en oppdatert plan for kunnskapsbasert disponering av midler til samfunnsutvikling. Fram til en ny plan foreligger vil eksisterende strategi være rammeverket det arbeides ut fra. Denne strategien leser du på denne nettsiden:

BAKGRUNN

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har et todelt oppdrag i sitt formål. I tillegg til å være langsiktig eier i Sparebanken Sør har stiftelsen anledning til å gi bidrag til allmennyttige formål i Agder og Telemark. Stiftelsens generalforsamling vedtar de økonomiske rammene for utdeling av midler i forbindelse med godkjenning av foregående års regnskap, administrasjonen utreder aktuelle prosjekter og styret tar formelt stilling til prosjektsøknader.

MERK: Sparebanken Sør og Sparebankstiftelen Sparebanken Sør er to ulike juridiske enheter, og både banken og stiftelsen bidrar til allmennyttige tiltak i regionen. På denne nettsiden er det Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør som presenterer sin strategi for gavemidlene stiftelsen disponerer. Informasjon om bankens gavearbeid og søknadskriterier finnes på bankens egne hjemmesider. Alle som undersøker mulighetene for å søke om bidrag oppfordres til å sette seg inn i både banken og stiftelsens ordninger for gaver.

Stiftelsens strategi sikter i hovedsak mot prosjekter som skal bidra til å utligne forskjeller og forebygger levekårsutfordringer i Agder og Telemark. Samtidig avsettes det årlig en andel midler som kan tildeles ideelle organisasjoner som baserer sitt arbeid på frivillighet, og der hensikten er å støtte opp under mennesker som har falt på utsiden eller trenger en hånd for å komme tilbake til en verdig tilværelse.

Kunnskapsgrunnlaget for stiftelsens prioriteringer ligger i dokumentet "Folkehelsestrategi for Agder 2018 - 2025". Fra SSB sine statistikker er vi fra før kjent med at utfordringene på levekårsfeltet stort sett er parallelle på Agder og i Telemark. Vi oppfordrer alle som vurderer å søke Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør om støtte til å sette seg inn i dokumentet "Folkehelsestrategi for Agder 2018 - 2025", og i sin søknad beskrive tydelig på hvilket innsatsområde det aktuelle prosjektet vil gjøre en forskjell.

Samarbeid og langsiktighet gir mer effekt

Stiftelsen har sterk fokus på samarbeid og langsiktighet i sin strategi. Det betyr i praksis at vi ønsker å forsterke prosjekter hvor en eller flere partnerne står for deler av finansieringen, at midlene medvirker til å forløse frivillig arbeid og at vi gjerne ser langsiktige prosjekter. Når vi har studert andres erfaringer tyder mye på at større prosjekter med flere samarbeidspartnere over tid har bedre forutsetninger for å skape varige endringer. 

Tre grupper prosjekter

For å gjøre det lettere å vurdere om ideer og prosjekter kvalifiserer til bidrag fra stiftelsen har vi etablert tre prosjektkategorier som hver har litt ulike føringer: 

1.   Realisering og forbedring

Stiftelsen kan bidra med opptil 100% finansiering av konkrete forebyggende levekårsprosjekter som bygger på dokumenterte metoder, og som gjennom prosjektperioden realiseres og tilpasses lokale forhold på Agder og i Telemark. Typiske prosjekter har en varighet mellom 1 – 4 år. I tillegg til å vurdere dokumentasjonen for at tiltaket har forutsetninger for å lykkes, vil stiftelsen i sine vurderinger av prosjekter i denne kategorien legge særlig vekt på prosjektets økonomiske bærekraft i forlengelsen av tildelingen, at prosjektet har operativ støtte i en veletablert organisasjon med tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre planene og at det foreligger tillitsvekkende planer for evaluering, læring og senere erfaringsdeling.

Se eksempler på tidligere tildelinger i denne kategorien.

2.    Forskning og evaluering

Stiftelsen kan bidra med inntil 50% finansiering av forsknings- og evalueringsprosjekter på levekårsfeltet. Typiske prosjekter har en varighet mellom 1 – 4 år. I tillegg til at prosjekter i denne kategorien minimum skal være 50% delfinansiert av andre, vil stiftelsen i vurderinger av søknader legge særlig vekt på metodisk kvalitet og regional relevans.

Se eksempler på tildelinger i denne kategorien.

 3.   Mer av det gode

Etablerte ideelle organisasjoner vet ofte hvor de menneskelige utfordringene i våre lokalsamfunn er størst, og hvem som her og nå trenger «en hjelpende hånd». Stiftelsen har derfor øremerker en andel av sine årlige tildelinger til å forsterke etablert og velfungerende arbeid utført av ideelle organisasjoner som i hovedsak baserer seg på frivillige ressurser. Vi vil stimulere til at det kan gjøres mer av det som virker! I vurdering av prosjekter i denne kategorien vektlegges søkers erfaring på det aktuelle feltet, tidligere resultater av arbeidet som kan forsterkes med midler fra Sparebankstiftelsen Sør, beskrivelse av behov og kapasitet til å gjennomføre prosjektet. Det kan også være aktuelt å støtte innkjøp av nødvendig utstyr.

Se eksempler på tidligere tildelinger i denne kategorien.

Prosjektbeskrivelse og innhold i søknader


For å komme i betraktning for tildelinger ønsker stiftelsen prosjektbeskrivelser og søknader som inneholder:

- En konkret beskrivelse av levekårsutfordringer som det aktuelle prosjektet skal bidra med å forebygge eller løse
- Metodebeskrivelse og hva tiltaket består av, og hvordan dette eventuelt supplerer eller forsterker andre tiltak og aktører på det aktuelle feltet
- Kvalitative og kvantitative målsettinger, og hvordan det tenkes rundt evaluering, dokumentasjon og publisering av resultater
- Framdriftsplan og eventuelle forutsetninger for prosjektet
- Budsjett med finansieringsplan
- Beskrivelse av prosjektorganisering og hvem som skal gjennomføre arbeidet
- Informasjon om ansvarlig søkerorganisasjon og eventuelle samarbeidspartnere
- Kontaktdata til ansvarlig kontaktperson.

Mulighet for dialog og veiledning

Styret i stiftelsen behandler søknader fortøpende gjennom året i sine styremøter, men vi oppfordrer organisasjoner som vurderer å søke til å sette seg godt inn i strategien som beskrives på denne nettsiden og deretter eventuelt ta kontakt med daglig leder før det legges vesentlig arbeid i prosjektutvikling og dokumentasjon. Daglig leder vil kunne gi veiledning og svare på spørsmål som gjør det lettere å vurdere mulighetene før det legges for mye arbeid i søknadsprosessen. Bakgrunnen for veiledningen er blant annet hensyn til stiftelsens vedtekter om vekting av mottakere i ulike deler av landsdelen, men også de tildelinger som til en hver tid er besluttet innenfor årets tilgjengelige rammer.

Viktig å vite

Når styret i stiftelsen har vedtatt å tildele midler til et prosjekt avtales en plan for utbetaling av støtten. Avhengig av prosjektets størrelse og behov kan dette være i to eller flere deler. Før siste utbetaling skal prosjekteier alltid oversende en sluttrapport som inneholder en oppsummering av prosjektet og de resultatene som er oppnådd samt prosjektregnskap. I større prosjekter kreves også tilgang til dokumentasjon dersom stiftelsen ønsker en objektiv revisjon av prosjektregnskapet før sluttutbetaling. Utbetalte midler som eventuelt ikke kan dokumenteres benyttet i hht prosjektbeskrivelse og vedtak kreves refundert.

Stiftelsen engasjere seg gjerne i prosjekter med varighet over flere år, men det er i utgangspunktet satt et øvre tak på fire år som sammenhengende støtteperiode til et og samme prosjekt. Midler fra stiftelsen kan ikke benyttes til ordinær drift.

Når stiftelsen går inn i flerårige prosjekter gjøres det som regel vedtak med intensjon om støtte gjennom planperioden. Flerårige prosjekter må med andre ord søke om støtte hvert år i hele prosjektperioden, og ingen er garantert årlige tildelinger. Tildelinger er alltid avhengig av stiftelsens økonomiske resultater foregående år.

Søknader fra flerårige prosjekter skal inneholde statusoppdateringer i forhold til opprinnelige målsettinger, budsjetter og fremdriftsplaner. Eventuelle avvik skal forklares og endringer beskrives/dokumenteres. Samtidig kan det være fint å vite at stiftelsen vil prioritere pågående flerårige prosjekter før det iverksettes nye prosjekter dersom det enkelte år er strammere rammer tilgjengelig.

Vi stiller opp - for gode levekår i Agder og Telemark!