Tildelinger for bedre levekår

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har et todelt oppdrag i sitt formål. I tillegg til å være langsiktig eier i Sparebanken Sør har stiftelsen anledning til å gi bidrag til allmennyttige formål i Agder og Telemark. Stiftelsens generalforsamling vedtar de økonomiske rammene for utdeling av midler i forbindelse med godkjenning av foregående års regnskap, administrasjonen utreder aktuelle prosjekter og styret tar formelt stilling til disse.

MERK: Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er to ulike enheter, og både banken og stiftelsen bidrar til allmennyttige tiltak i regionen. Banken gir gaver basert på søknader. Stiftelsen tar i utgangspunktet ikke i mot søknader, men tar i større grad selv initiativer til prosjekter i samspill med relevante fagmiljøer, mulige samarbeidspartnere og aktører.

På denne nettsiden er det Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør som presenterer sin strategi for ressursene stiftelsen disponerer til allmennyttige formål. Informasjon om bankens gavearbeid og søknadsfrister finnes på bankens egne hjemmesider. Alle som undersøker mulighetene for bidrag oppfordres til å sette seg godt inn i både banken og stiftelsens ordninger.

Stiftelsens strategi sikter i hovedsak mot prosjekter som skal bidra til å utligne forskjeller og forebygger levekårsutfordringer i Agder og Telemark. Samtidig avsettes det årlig en andel midler som kan tildeles ideelle organisasjoner som baserer sitt arbeid på frivillighet, og der hensikten er å støtte opp under mennesker som har falt på utsiden eller trenger en hånd for å komme tilbake til en verdig tilværelse.

Kunnskapsgrunnlaget for stiftelsens prioriteringer ligger i dokumentet "Folkehelsestrategi for Agder 2018 - 2025". Fra SSB sine statistikker er vi fra før kjent med at utfordringene på levekårsfeltet stort sett er parallelle på Agder og i Telemark. Vi oppfordrer alle som vurderer mulighetene til samarbeid og bidrag fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør til å sette seg inn i dokumentet "Folkehelsestrategi for Agder 2018 - 2025", og i sitt utviklingsarbeid finne en klar forankring i forhold til på hvilket innsatsområde det aktuelle prosjektet vil gjøre en forskjell.

Samarbeid og langsiktighet gir mer effekt

Stiftelsen har sterk fokus på samarbeid og langsiktighet når den vurderer prosjekter. Det betyr i praksis at vi ønsker å forsterke initiativer der en eller flere partnerne står for deler av finansieringen, at midlene medvirker til å forløse mer ressurser på det aktuelle feltet og at vi gjerne ser langsiktige strategier. Når vi har studert andres erfaringer tyder mye på at større prosjekter med flere samarbeidspartnere over tid har bedre forutsetninger for å skape varige endringer. 

Tre grupper prosjekter

For å gjøre det lettere å vurdere om ideer og prosjekter kvalifiserer til bidrag fra stiftelsen har vi etablert tre prosjektkategorier som hver har litt ulike føringer: 

1.   Realisering og forbedring

Stiftelsen kan bidra med opptil 100% finansiering av konkrete forebyggende levekårsprosjekter som bygger på anerkjent forskning og dokumenterte metoder, og som gjennom prosjektperioden realiseres og tilpasses lokale forhold på Agder og i Telemark. Typiske prosjekter har en varighet mellom 1 – 4 år. I tillegg til å vurdere dokumentasjonen for at tiltaket har forutsetninger for å lykkes, vil stiftelsen i sine vurderinger av prosjekter i denne kategorien legge særlig vekt på økonomiske bærekraft i forlengelsen av perioden med støtte, at prosjektet svarer opp uttrykte behov i de gruppene prosjektet er rettet inn mot og at prosjektet har god forankring i organisasjoner med tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre planene. Det er også vesentlig at det foreligger tillitsvekkende planer for evaluering, læring og senere erfaringsdeling.

Se eksempler på tidligere tildelinger i denne kategorien.

2.    Forskning og evaluering

Stiftelsen kan bidra med inntil 50% finansiering av forsknings- og evalueringsprosjekter på levekårsfeltet. Typiske prosjekter har en varighet mellom 1 – 4 år. I tillegg til at prosjekter i denne kategorien minimum skal være 50% delfinansiert av andre, vil stiftelsen i vurderinger av denne type initiativer legge særlig vekt på metodisk kvalitet og regional relevans.

Se eksempler på tildelinger i denne kategorien.

 3.   Mer av det gode

Etablerte ideelle organisasjoner vet ofte hvor de menneskelige utfordringene i våre lokalsamfunn er størst, og hvem som her og nå trenger «en hjelpende hånd». Stiftelsen har derfor øremerker en andel av sine årlige tildelinger til å forsterke etablert og velfungerende arbeid utført av ideelle organisasjoner som i hovedsak baserer seg på frivillige ressurser. Vi vil stimulere til at det kan gjøres mer av det vi vet virker! I vurdering av prosjekter i denne kategorien vektlegges erfaring på det aktuelle feltet, tidligere resultater av arbeidet som kan forsterkes med midler fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, beskrivelse av behov og kapasitet til å gjennomføre prosjektet. Det kan også være aktuelt å støtte innkjøp av nødvendig utstyr.

Se eksempler på tidligere tildelinger i denne kategorien.

Innhold i en prosjektbeskrivelse


For å komme i betraktning for tildelinger ønsker stiftelsen prosjektbeskrivelser som inneholder:

- En konkret beskrivelse av levekårsutfordringer som det aktuelle prosjektet skal bidra med å forebygge eller løse
- Metodebeskrivelse og hva tiltaket består av, og hvordan dette eventuelt supplerer eller forsterker andre tiltak og aktører på det aktuelle feltet
- Kvalitative og kvantitative målsettinger, og hvordan det tenkes rundt evaluering, dokumentasjon og publisering av resultater
- Framdriftsplaner og aktuelle forutsetninger for prosjektet
- Budsjett med finansieringsplaner
- Hvordan prosjektet planlegges videreført når bidragsperioden og samarbeidet med Stiftelsen er over
- Beskrivelse av prosjektorganisering og hvem som skal gjennomføre arbeidet
- Informasjon om ansvarlig organisasjon og eventuelle samarbeidspartnere.

Mulighet for dialog og veiledning

Styret i stiftelsen vurderer initiativer og behandler aktuelle prosjekter fortøpende gjennom året, men vi oppfordrer organisasjoner som ønsker bidrag fra Stiftelsen til å sette seg godt inn i strategien som beskrives på denne nettsiden - og eventuelt ta kontakt før det legges vesentlig arbeid i prosjektutvikling og dokumentasjon. Daglig leder vil kunne gi veiledning og svare på spørsmål som gjør det lettere å vurdere mulighetene før det legges for mye arbeid i tidkrevende prosesser. Bakgrunnen for veiledningen er naturligvis rammene som er beskrevet på denne nettsiden, men også hensyn til stiftelsens vedtekter samt de tildelinger som til en hver tid allerede er besluttet innenfor tilgjengelige rammer.

Viktig å vite

Når styret i stiftelsen har vedtatt å tildele midler til et prosjekt avtales en plan for utbetaling av stiftelsens bidrag. Avhengig av prosjektets størrelse og behov kan dette være i to eller flere deler. Før siste utbetaling skal prosjekteier alltid oversende en sluttrapport som inneholder en oppsummering av prosjektet og de resultatene som er oppnådd samt prosjektregnskap. I større prosjekter kreves også tilgang til dokumentasjon dersom stiftelsen ønsker en objektiv revisjon av prosjektregnskapet før sluttutbetaling. Utbetalte midler som eventuelt ikke kan dokumenteres benyttet i hht prosjektbeskrivelse og avtale må betales tilbake.

Stiftelsen engasjere seg gjerne i prosjekter med varighet over flere år, men det er i utgangspunktet satt et øvre tak på fire år som sammenhengende bidragsperiode til et og samme prosjekt.

Når stiftelsen går inn i flerårige prosjekter gjøres det som regel vedtak med intensjon om årlige bidrag gjennom en avtalt planperiode. Flerårige prosjekter må med andre ord formelt behandles i Stiftelsens styre hvert år i hele prosjektperioden. Eventuelle avvik i forhold til planer og avtaler forklares og endringer beskrives/dokumenteres.

Det er viktig å være kjent med at ingen vil være garantert årlige tildelinger da tildelinger alltid er avhengig av stiftelsens økonomiske resultater og overskudd. Samtidig kan det være fint å vite at stiftelsen vil prioritere pågående flerårige prosjekter før det iverksettes nye prosjekter dersom det enkelte år er mindre rammer tilgjengelig.

Vi stiller opp - for gode levekår i Agder og Telemark!