Gaver for bedre levekår

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har et todelt oppdrag. I tillegg til å være langsiktig eier i Sparebanken Sør har stiftelsen anledning til å gi gaver til allmennyttige formål. Stiftelsens generalforsamling vedtar de økonomiske rammene for gavene i forbindelse med godkjenning av foregående års regnskap, administrasjonen utreder aktuelle prosjekter og styret tar formelt stilling til søknader.

MERK: Sparebanken Sør og Sparebankstiftelen Sparebanken Sør er to ulike juridiske enheter, og begge deler ut gaver. På denne nettsiden er det Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør som presenterer sin gavestrategi. Informasjon om bankens gavearbeid og søknadskriterier finnes på bankens egne hjemmesider.

Stiftelsens gavestrategi fokuserer i hovedsak på prosjekter som skal bidra til å utligne forskjeller og forebygger levekårsutfordringer i Agder og Telemark. Samtidig avsettes det årlig en andel gavemidler som kan tildeles ideelle organisasjoner som baserer sitt arbeid på frivillighet, og der hensikten er å støtte opp under mennesker som har falt på utsiden eller trenger en hånd for å komme tilbake til en verdig tilværelse.

Kunnskapsgrunnlaget for stiftelsens prioriteringer i gavestrategien ligger i dokumentet "Folkehelsestrategi for Agder 2018 - 2025". Fra SSB sine statistikker er vi fra før kjent med at utfordringene på levekårsfeltet stort sett er parallelle på Agder og i Telemark. Vi oppfordrer alle som vurderer å søke Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør om støtte til å sette seg inn i dokumentet "Folkehelsestrategi for Agder 2018 - 2025", og i sin søknad beskrive tydelig på hvilket innsatsområde det aktuelle prosjektet vil gjøre en forskjell.

Samarbeid og langsiktighet gir mer effekt

Stiftelsen har sterk fokus på samarbeid og langsiktighet i sin gavestrategi. Det betyr i praksis at vi ønsker å forsterke prosjekter hvor en eller flere partnerne står for deler av finansieringen, at gaven utløser frivillig arbeid og at vi gjerne ser langsiktige prosjekter. Når vi har studert andres erfaringer tyder mye på at større prosjekter med flere støttespillere over tid har bedre forutsetninger for å skape varige effekter. 

Tre grupper prosjekter

For å gjøre det lettere å vurdere om ideer og prosjekter kvalifiserer til støtte fra stiftelsen har vi etablert tre prosjektkategorier som hver har litt ulike føringer: 

1.   Realisering og forbedring

Stiftelsen kan bidra med opptil 100% finansiering av konkrete forebyggende levekårsprosjekter som bygger på dokumenterte metoder, og som gjennom prosjektperioden realiseres og tilpasses lokale forhold på Agder og i Telemark. Typiske prosjekter har en varighet mellom 1 – 4 år. I tillegg til å vurdere dokumentasjonen for at tiltaket har forutsetninger for å lykkes, vil stiftelsen i sine vurderinger av søknader i denne kategorien legge særlig vekt på prosjektets økonomiske bærekraft i forlengelsen av gaveperioden, at prosjektet har operativ støtte i en veletablert organisasjon med tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre planene og at det foreligger tillitsvekkende planer for evaluering, læring og senere erfaringsdeling.

Se eksempler på tidligere tildelinger i denne kategorien.

2.    Forskning og evaluering

Stiftelsen kan bidra med inntil 50% finansiering av forsknings- og evalueringsprosjekter på levekårsfeltet. Typiske prosjekter har en varighet mellom 1 – 4 år. I tillegg til at prosjekter i denne kategorien minimum skal være 50% delfinansiert av andre, vil stiftelsen i vurderinger av søknader legge særlig vekt på metodisk kvalitet og regional relevans.

Se eksempler på tildelinger i denne kategorien.

 3.   Mer av det gode

Etablerte ideelle organisasjoner vet ofte hvor de menneskelige utfordringene i våre lokalsamfunn er størst, og hvem som her og nå trenger «en hjelpende hånd». Stiftelsen har derfor øremerker en andel av sine årlige gaver til å forsterke etablert og velfungerende arbeid utført av ideelle organisasjoner som i hovedsak baserer seg på frivillige ressurser. Vi vil stimulere til at det kan gjøres mer av det som virker! I vurdering av søknader i denne kategorien vektlegges søkers erfaring på det aktuelle feltet, tidligere resultater av arbeidet som kan forsterkes med midler fra Sparebankstiftelsen Sør, beskrivelse av behov og kapasitet til å gjennomføre prosjektet. Det kan også være aktuelt å støtte innkjøp av nødvendig utstyr.

Se eksempler på tidligere tildelinger i denne kategorien.

Prosjektbeskrivelse og innhold i søknader


For å komme i betraktning for gaver ønsker stiftelsen prosjektbeskrivelser og søknader som inneholder:

- En konkret beskrivelse av levekårsutfordringer som det aktuelle prosjektet skal bidra med å forebygge eller løse
- Metodebeskrivelse og hva tiltaket/prosjektet består av, og hvordan dette eventuelt supplerer eller forsterker andre tiltak på feltet
- Kvalitative og kvantitative målsettinger, og hvordan det tenkes rundt evaluering og dokumentasjon av resultater
- Framdriftsplan og eventuelle forutsetninger for prosjektet
- Budsjett med fullstendig finansieringsplan
- Beskrivelse av prosjektorganisering og hvem som skal gjennomføre arbeidet
- Informasjon om ansvarlig søkerorganisasjon og eventuelle samarbeidspartnere
- Kontaktdata til ansvarlig kontaktperson.

Mulighet for dialog og veiledning

Styret i stiftelsen behandler gavesøknader løpende, men oppfordrer organisasjoner som vurderer å søke til å sette seg godt inn i gavestrategien og deretter ta kontakt med daglig leder før det legges vesentlig arbeid i prosjektutvikling og dokumentasjon. Daglig leder vil kunne gi veiledning og svare på spørsmål som gjør det lettere å vurdere mulighetene før det legges for mye arbeid i søknadsprosessen. Bakgrunnen for veiledningen er blant annet hensyn til stiftelsens vedtekter om fordeling av gaver i ulike deler av landsdelen, men også de tildelinger som til en hver tid er besluttet innenfor tilgjengelige rammer.

Viktig å vite

Når styret i stiftelsen eventuelt har vedtatt et gaveprosjekt avtales det en plan for utbetaling av gaven. Avhengig av prosjektets størrelse og behov kan dette være i to eller flere deler. Før siste utbetaling skal prosjekteier alltid oversende en sluttrapport som inneholder en oppsummering av prosjektet og de resultatene som er oppnådd. Denne skal stiftelsen kunne publisere på sine hjemmesider.

Stiftelsen engasjere seg gjerne i prosjekter med varighet over flere år, men det er satt et øvre tak på fire år som sammenhengende støtteperiode til et og samme prosjekt. Gaver fra stiftelsen kan ikke benyttes til ordinær drift.

Når stiftelsen går inn i flerårige prosjekter gjøres det vedtak med intensjon om støtte fra år til år. Flerårige prosjekter må med andre ord søke om støtte hvert år i hele prosjektperioden, og ingen er garantert årlige gaver. Tildelinger er alltid avhengig av stiftelsens økonomiske resultater foregående år. Søknader fra flerårige prosjekter skal inneholde statusoppdateringer i forhold til opprinnelige målsettinger, budsjetter og fremdriftsplaner. Eventuelle avvik skal forklares og endringer beskrives/dokumenteres.

Vi stiller opp - for gode levekår i Agder og Telemark!