Gavetildelinger

2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014

Gavetildelinger i 2018

I 2018 disponerte styret i Sparebankstiftelsen Sør 17,5 millioner kroner til gaver. Følgende prosjekter ble tildelt gavemidler i løpet av året:

"Bidrag til fond for finansiering av stipender for PhD-kandidater fra fremvoksende økonomier" med kr. 1 500 000

Sparebankstiftelsen Sparebanken SØR har tildelt Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder et bidrag til nytt stipendfondet for PhD-kandidater fra fremvoksende økonomier. Styret har tro på at gaven kan tjene
som startskudd for videre oppbygging av en attraktiv stipendordning. Styret ser gaven som et bidrag til det viktige og voksende internasjonale forskningsmiljøet ved HH/UiA.

Prosjekteier: Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

«Kunst til folket og folk til kunsten", med kr. 5 000 000

I 2018 tildelte Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør en stor gave til Sørlandets Kunstmuseum og prosjektet "Kunstsilo". Samtidig vedtok styret i Sparebanken Sør en betydelig gave til samme prosjekt.

Kunstsilo i Kristiansand er planlagt som et kunstmuseum av internasjonal betydning, og vil få et omfattende geografisk nedslagsfelt. Museets samfunnsoppdrag sier at "Kunstsilo skal være et regionalt kraftsentrum for kunsten og kunstnerne i Agder, et museum av nasjonal betydning – og et museum som er internasjonalt synlig. Kjernen i Kunstsilo skal være samlingene til Sørlandets Kunstmuseum og Tangensamlingen, donert av Nicolai Tangen i 2015." 

I Sparebankstiftelsens styre er følgende vedtak formulert i forbindelse med vedtak om gave til Kunstsilo:

"Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør gir Sørlandets Kunstmuseum 5 millioner kroner som bidrag til egenkapitalen museet trenger for å realisere Kunstsilo i Kristiansand.

Stiftelsen har også intensjon om et videre gavesamarbeid med SKMU på årlig basis. Dette samarbeidet skal knyttes til aktivitet og prosjekter med utgangspunkt i kunst og den nye Kunstsiloen, og være egnet til å skape glede og positivt engasjement i et bredt publikum. Stiftelsen ønsker særlig at tiltakene bidrar til engasjement i grupper som tradisjonelt ikke deltar mye i aktivitet relatert til kunst og kultur. Stiftelsen inviterer SKMU til å tenke utradisjonelt og kreativt, og gjerne i samarbeid med andre institusjoner på Agder og i Telemark.

Vedtaket forutsetter fullfinansiering og bygging av Kunstsiloen."

Prosjekteier: Sørlandets Kunstmuseum (SKMU)

«Liv og røre i Telemark", med kr. 1 500 000

«Liv og røre i Telemark» er et skolebasert, helsefremmende prosjekt der en har som mål å forbedre levekårene for barn og unge i Telemark gjennom mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedre psykososialt miljø i skolen (for mer informasjon – se prosjektsammendrag), eller informativt medieoppslag hos NRK her. 2018 er tredje prosjektår med tildeling av gaver fra Sparebankstiftelsen Sør (prosjektet startet høsten 2016).

Prosjekteier: Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

«FLEXid», med kr. 1 000 000

Sparebankstiftelsen Sør støtter etablering og forsterkning av FLEXid som verktøy i arbeidet med integrering og forebygging mot konflikt og radikalisering i Norge. Les mer om FLEXid her. 2018 er andre år med gavemidler fra Sparebankstiftelsen Sør.

Prosjekteier: Vest-Agder Røde Kors og Reiseløst DA.

«Lindesneslosen», med kr. 600 000

«Lindesneslosen» bistår unge som står i fare for å droppe ut av videregående skole eller jobb. «Losene» hjelper ungdom i faresonen ved å veilede innenfor de tilbud som finnes, og følge opp den enkelte på en til en-basis. Gjennom gaven fra Sparebankstiftelsen Sør sikres videreføring av programmet i en kritisk fase. Prosjektet samfinansieres med Sørlandets kompetansefond. 2018 er andre år med gavemidler fra Sparebankstiftelsen Sør.

Prosjekteier: Lindesneslosen, i samarbeid med Fylkesmannen i Vest-Agder, NAV, Lindesnesfondet og kommunene i Lindesnesregionen.

«Okei – samhandlingssystem for barn og unge», med kr. 535 000

Prosjektets hovedmål er å bygge et kompetansemiljø i Vest-Agder for barn og unges helse, miljø og sikkerhet. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond. Tildelingen i 2018 er prosjektets tredje og siste år.

Prosjekteier: MINOS AS.

«Effekten av Aktiv på dagtid», med kr. 535 000

«Aktiv på dagtid» tilbyr aktiviteter for personer som mottar trygdeytelser fra NAV. Formålet med prosjektet som støttes av Sparebankstiftelsen Sør er å dokumentere effekter av tilbudet Aktiv på dagtid, og da spesielt se på livskvalitet og arbeidsdeltakelse hos personer som står utenfor eller delvis utenfor arbeidslivet. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Agderforskning og Aust-Agder Idrettskrets.

”Bedre skole- og arbeidsfungering”, med kr. 343 000

Prosjektets hovedmål er å forbedre skole- og arbeidsfunksjonen for henviste pasienter og deres familier ved å øke effekten av terapi gjennom rutinemessig utfallsmonitorering (RUM). Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond. Tildelingen i 2018 er prosjektets tredje.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF.

”PhD, Multifamily Cognitive Behavior”, med kr. 134 000

Doktorgraden er endel av angstsatsningen ved ABUP, der målet er at alle barn og ungdommer i Agder kan få hjelp for sine angstproblemer. Planen er å bruke ekspertisen til å leggetil rette for lavterskeltilbud i kommunene på Agder slik at helsesøstre og lærere kan dyktiggjøres til at ungdom med lett/moderat angst kan bli hjulpet på skolen. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond. Tildelingen i 2018 er den tredje av tre planlagte.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF.

«Desentral utdannelse av helsesøstre», med kr. 300 000,-

Ordningen med sesentral utdannelse av helsesøstre skal bidra til å sikre nødvendig kompetanse innen forebyggende helsearbeid for barn og ung på hele Agder. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond. Tildelingen i 2018 er den andre.

Prosjekteier: Lister Kompetanse, på vegne av Listerregionen, Lindesnesregionen og Setesdalregionen.

”Bedre levekår gjennom raskere integrering”, med kr. 515 000

Flyktninger er overrepresenterte blant vanskeligstilte på boligmarkedet og bosetting er en kritisk faktor i integreringsarbeidet. Samtidig er det private utleiemarkedets evne til å bosette flyktninger større enn antatt (ref. tilfluktshjem.no som har synliggjort at en rekke utleiere foretrekker å leie til flyktninger fordi man gjennom dette kan gi et personlig bidrag til bedre integrering). Gjennom prosjektet ”Bedre levekår gjennom raskere integrering” er målsettingen å gi flyktninger i Aust-Agder større råderett over egen integrering gjennom et digitalt økosystem som kobler bosetting, arbeid og utdanning via en nettportal. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Tildelingen i 2018 er den andre av to planlagte.

Prosjekteier: Refugee+

«Holdningsprosjekt mot mobbing», med kr. 290 000

FK Jerv og Snakk om mobbing samarbeider i dette prosjektet om å ta større ansvar, både med hensyn til fotballspillere i egen klubb og samarbeidsklubber, skoler i regionen og utover fotballklubber og skoler. Organisasjonene skal utvikle løsninger og tjenester som kan bidra til større grad av integrering og inkludering. I prosjektet ønsker man å se på app-løsninger knyttet til trivsel, sykdom, mobbing og skader, i kombinasjon med den digitale løsningen til Snakk om mobbing, som når ut til et stort antall av barn og unge som sliter med ovennevnte punkter – på grunn av mobbing i skole, på fotballbanen eller i hverdagen generelt. En målsetting med prosjektet er å redusere frafallet både i skoler og på fotballbanen ved å bygge gode holdninger og skape en god hverdag for barn og unge både i og utenfor FK Jervs eget nedslagsfelt. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: FK Jerv og Blåkors.

«Minioritetsspråkelige menn i arbeid" med kr. 320 000

Gjennom prosjektet ønsker Durapart å bidra til at Arendal kommune i større grad lykkes i å kvalifisere flyktninger og innvandrere til arbeidslivet på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dersom prosjektet gir positive resultater kan metoden skaleres opp og få regional betydning. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Durapark, NAV og Arendal voksenopplæring.

«Virksomheters samfunnsansvar og likestilt arbeidsliv" med kr. 200 000

Det pågående prosjektet «Likestilt arbeidsliv» er et samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Gjennom prosjektet har Likestilt arbeidsliv og FAFO kontakt med en rekke offentlig og private virksomheter som skal søke om sertifisering som likestillings- og mangfoldsbedrift. Dette aktuelle prosjektet vil jobbe videre med denne tematikken og undersøke hva som fremmer og hemmer unges arbeidsdeltagelse i en sårbar livsfase. Dette dreier seg bl.a. om spørsmål som:

- I hvilken grad har arbeidsgivere i Agder blitt seg bevisst utfordringen med å integrere unge med lav formell kompetanse?

- I hvilken grad opplever virksomhetene at de har et særlig samfunnsansvar for denne sårbare gruppen på arbeidsmarkedet?

I dette prosjektet vil FAFO analysere problemstillingene både hos virksomheter som deltar i Likestilt arbeidsliv, lokale NAV-kontor og fra ståstedet til lokale ungdommer som står utenfor arbeidsmarkedet og som har vært i kontakt med NAV. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: FAFO.

«Flyktningebarns møte med barnehager og
lokalmiljøer på Agder" med kr. 125 000

Gjennom prosjektet ønsker Durapart å bidra til at Arendal kommune i større grad lykkes i å kvalifisere flyktninger og innvandrere til arbeidslivet på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dersom prosjektet gir positive resultater kan metoden skaleres opp og få regional betydning. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: UiA og Agderforskning.

«Minioritetsspråkelige menn i arbeid" med kr. 320 000

Gjennom prosjektet ønsker Durapart å bidra til at Arendal kommune i større grad lykkes i å kvalifisere flyktninger og innvandrere til arbeidslivet på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dersom prosjektet gir positive resultater kan metoden skaleres opp og få regional betydning. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Durapark, NAV og Arendal voksenopplæring.

...

Avsatte, men ikke disponerte midler til gaver tillegges stiftelsens gavefond.

Gavetildelinger i 2017

I 2017 ble følgende prosjekter tildelt gavemidler fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør:

«Liv og røre i Telemark", med kr. 1 500 000

«Liv og røre i Telemark» er et skolebasert, helsefremmende prosjekt der en har som mål å forbedre levekårene for barn og unge i Telemark gjennom mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedre psykososialt miljø i skolen (for mer informasjon – se prosjektsammendrag), eller informativt medieoppslag hos NRK her.

Prosjekteier: Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

«Agderprosjektet», med kr. 1 010 000

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. Målet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert på «lekbasert læring» (playful learning). Sparebankstiftelsen Sør gav i 2017 midler for spesielt å bidra til at faglig forankrede ressurser og resultater fra prosjektet kan formidles til nye målgrupper. Se nettportalen lekbasert.no utviklet med ressurser fra Sparebankstiftelsen Sør.

Prosjekteier: Initiativet til Agderprosjektet kommer fra kompetansefondene på Agder og Universitetet i Stavanger (UiS). Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets kompetansefond, i tillegg til Fylkeskommunen i Aust-Agder og Fylkeskommunen i Vest-Agder, er viktige bidragsytere og finansiører i prosjektet.

«Etablering av stiftelsen FLEXid», med kr. 1 000 000

Sparebankstiftelsen Sør støtter etablering og forsterkning av FLEXid som verktøy i arbeidet med integrering og forebygging mot konflikt og radikalisering i Norge. Les mer om FLEXid her.

Prosjekteier: Vest-Agder Røde Kors og Reiseløst DA

«Lindesneslosen», med kr. 600 000

«Lindesneslosen» bistår unge som står i fare for å droppe ut av videregående skole eller jobb. «Losene» hjelper ungdom i faresonen ved å veilede innenfor de tilbud som finnes, og følge opp den enkelte på en til en-basis. Gjennom gaven fra Sparebankstiftelsen Sør sikres videreføring av programmet i en kritisk fase. Prosjektet samfinansieres med Sørlandets kompetansefond.

Prosjekteier: Lindesneslosen, i samarbeid med Fylkesmannen i Vest-Agder, NAV, Lindesnesfondet og kommunene i Lindesnesregionen

«Okei – samhandlingssystem for barn og unge», med kr. 535 000

Prosjektets hovedmål er å bygge et kompetansemiljø i Vest-Agder for barn og unges helse, miljø og sikkerhet. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: MINOS AS

«Effekten av Aktiv på dagtid», med kr. 535 000

«Aktiv på dagtid» tilbyr aktiviteter for personer som mottar trygdeytelser fra NAV. Formålet med prosjektet som støttes av Sparebankstiftelsen Sør er å dokumentere effekter av tilbudet Aktiv på dagtid, og da spesielt se på livskvalitet og arbeidsdeltakelse hos personer som står utenfor eller delvis utenfor arbeidslivet. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Agderforskning og Aust-Agder Idrettskrets.

Forprosjekt «Velferds-obligasjoner», kr. 500 000

Sparebankstiftelsen Sør støtter gjennom denne gaven et utviklingsarbeid fram mot en mulig ny modell for finansiering av forebyggende sosialt arbeid ovenfor innsatte og løslatte fra norske fengsel.

Prosjekteier: WayBack Kristiansand.

«Desentral utdannelse av helsesøstre», med kr. 400 000,-

Ordningen med sesentral utdannelse av helsesøstre skal bidra til å sikre nødvendig kompetanse innen forebyggende helsearbeid for barn og ung på hele Agder. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Lister Kompetanse, på vegne av Listerregionen, Lindesnesregionen og Setesdalregionen

”Bedre levekår gjennom raskere integrering”, med kr. 375 000

Flyktninger er overrepresenterte blant vanskeligstilte på boligmarkedet og bosetting er en kritisk faktor i integreringsarbeidet. Samtidig er det private utleiemarkedets evne til å bosette flyktninger større enn antatt (ref. tilfluktshjem.no som har synliggjort at en rekke utleiere foretrekker å leie til flyktninger fordi man gjennom dette kan gi et personlig bidrag til bedre integrering). Gjennom prosjektet ”Bedre levekår gjennom raskere integrering” er målsettingen å gi flyktninger i Aust-Agder større råderett over egen integrering gjennom et digitalt økosystem som kobler bosetting, arbeid og utdanning via en nettportal. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Refugee+

”Samhandling mot barne-fattigdom”, med kr. 300 000

Fattigdom kan gå i arv. Prosjektet vil særlig konsentrere seg om barnefattigdom og utfordringer knyttet til skolegang, med kommuner i Aust-Agder som case. Vellykket skolegang er nøkkelen til sosial mobilitet og en veg ut av fattigdom. Gjennom prosjektet ønsker man både å kartlegge dagens tjenester og å foreslå nye og forbedrede tjenester basert på brukernes opplevelser. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Agderforskning

”Bedre skole- og arbeidsfungering”, med kr. 270 000

Prosjektets hovedmål er å forbedre skole- og arbeidsfunksjonen for henviste pasienter og deres familier ved å øke effekten av terapi gjennom rutinemessig utfallsmonitorering (RUM). Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF

”I jobb i Agder-kommunene”, med kr. 230 000

Gode levekår for alle innbyggere krever blant annet et velfungerende velferdssystem med kompetent arbeidskraft i de kommunale tjenestene. I løpet av de neste åtte årene vil det være behov for nærmere 1 800 flere ansatte i omsorgssektoren i kommunene på Agder. KS Agder får midler til prosjektet «I jobb i Agder-kommunene – innvandrere og unge menn som en del av løsningen for kommunenes rekrutteringsbehov?». Hovedmålet i prosjektet er at kommunene får tilgang på arbeidskraft med rett kompetanse innen helse, skole og barnehagesektoren i møte med det økte rekrutteringsbehovet. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: KS Agder

”KriseSIM”, med kr. 200 000

I forbindelse med krisehåndtering med knapphet på tid har man til nå i mindre grad anledning til å gjøre nytte av store datamengder («big data»). Informasjonsinnhentingen begrenser seg dermed til tradisjonelle informasjonskilder. I dette konkrete prosjektet skal man utvikle et realistisk, innovativt og interaktivt virtuelt treningsverktøy for beslutningstaking i et operasjonssenter med tilgang til «big data». Gjennom prosjektet vil man analysere samspillet mellom teknologi, oppgavene som utføres og menneskene som utfører oppgavene. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: CIEM Lab i samarbeid med Agder politidistrikt, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Grimstad kommune, Kristiansand kommune, Grimstad brann- og feiertjeneste, Grimstad Røde Kors, Sørlandet Sykehus HF og konsulentselskapet NC-Spectrum.

”Integrering som virkemiddel for verdiskaping”, med kr. 200 000

De siste årene viser stor migrasjon av ulike befolkningsgrupper. Statistikk viser at både innvandrere og norskfødte av foreldre med innvandrerbakgrunn har mindre stabil tilknytning til arbeidsmarkedet enn befolkningen for øvrig. Hensikten med dette prosjektet er å undersøke hvordan innvandrere bidrar til verdiskaping og innovasjon i privat og offentlig sektor. Videre vil en identifisere og utvikle tiltak blant innvandrere som kan bidra til å øke verdiskapingen og innovasjonsevnen. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Oxford Research

”Integrering og stabil tilknytning”, med kr. 170 000

Kommunenes introduksjonsprogram for flyktninger ses på som det fremste virkemiddelet for integrering og tilknytning av flyktninger til arbeidslivet. Målet med dette prosjektet er å undersøke introduksjonsprogrammets bidrag til overgangen til arbeidsliv i fire kommuner i Aust Agder. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Oxford Research

”Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder”, med kr. 150 000

Det overordnede målet med prosjektet er å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner i Aust-Agder. I dette konkrete forprosjektet er imidlertid avgrenset til å undersøke hva som hemmer og fremmer yrkesdeltakelse til innvandrerkvinner i Arendalsområdet. Dette skal gjøres sett fra ståstedet til utvalgte innvandrerkvinner selv og til representanter fra offentlige, private eller frivillige organisasjoner som har bidratt/bidrar positivt til at kvinnene har kommet i jobb eller opplever at de er på riktig spor. Forprosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Agderforskning, i samarbeid med Universitetet i Agder og Høgskolen i Oslo og Akershus

”PhD, Multifamily Cognitive Behavior”, med kr. 90 000

Doktorgraden er endel av angstsatsningen ved ABUP, der målet er at alle barn og ungdommer i Agderkan få hjelp for sine angstproblemer. Planen er å bruke ekspertisen til å leggetil rette for lavterskeltilbud i kommunene på Agder slik at helsesøstre oglærere kan dyktiggjøres til at ungdom med lett/moderat angst kan bli hjulpet påskolen.Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF

...

Avsatte, men ikke disponerte midler til gaver tillegges stiftelsens gavefond.

Gavetildelinger i 2016

I 2016 ble følgende prosjekter tildelt gavemidler fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør:

”Liv og røre i Telemark”, med kr. 1 500 000

«Liv og røre i Telemark» er et skolebasert, helsefremmende prosjekt der en har som mål å forbedre levekårene for barn og unge i Telemark gjennom mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedre psykososialt miljø i skolen ( (for mer informasjon – se prosjektsammendrag).

Prosjekteier: Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge

”Bedre skole- og arbeidsfungering”, med kr. 270 00

Prosjektets hovedmål er å forbedre skole- og arbeidsfunksjonen for henviste pasienter og deres familier ved å øke effekten av terapi gjennom rutinemessig utfallsmonitorering (RUM). Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF

”Okei – samhandlingssystem for barn og unge”, med kr. 535 000

Prosjektets hovedmål er å bygge et kompetansemiljø i Vest-Agder for barn og unges helse, miljø og sikkerhet. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: MINOS AS

”PhD, Multifamily Cognitive Behavior”, med kr. 90 000

Doktorgraden er en del av angstsatsningen ved ABUP, der målet er at alle barn og ungdommer i Agder kan få hjelp for sine angstproblemer. Planen er å bruke ekspertisen til å legge til rette for lavterskeltilbud i kommunene på Agder slik at helsesøstre og lærere kan dyktiggjøres til at ungdom med lett/moderat angst kan bli hjulpet på skolen. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF

«Agderprosjektet», med kr. 1 010 000

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. Målet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert på «lekbasert læring» (playful learning). Sparebankstiftelsen Sør gav i 2016 midler til å styrke formidlingen i prosjektet. Se nettside for mer informasjon om prosjektet.

Prosjekteier: Initiativet til Agderprosjektet kommer fra kompetansefondene på Agder og Universitetet i Stavanger (UiS). Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets kompetansefond, i tillegg til Fylkeskommunen i Aust-Agder og Fylkeskommunen i Vest-Agder, er viktige bidragsytere og finansiører i prosjektet.

...

Avsatte, men ikke disponerte midler til gaver tillegges stiftelsens gavefond.

Gavetildelinger i 2015

Gjennom 2015 arbeidet styret i Sparebankstiftelsen grundig med det som senere er etablert som stiftelsens gavestrategi. I 2015 ble det ikke delt ut gaver til konkrete prosjekter, men disponible gavemidler ble i regnskapet avsatt til et gavefond som skal bidra til at stiftelsen videre har en buffer som gjør det lettere å delta i mer langsiktige gaveengasjement.

Gavetildelinger i 2014

2014 var stiftelsens første driftsår etter fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør, og stiftelsen hadde fra starten av ikke en definert gavestrategi. 2014 var også et jubileumsår for norske sparebanker. I forbindelse med Sparebankforeningens jubileumsmarkering ønsket stiftelsen å markere sparebanktradisjonen ved å løfte frem organisasjoner som på ulike måter vier seg til å gjøre livet bedre for sine medmennesker.

Konkret valgte stiftelsen ut veletablerte organisasjoner som gjennom sine medlemmer og medarbeidere hadde gode forutsetninger til å forrente en pengegave ved å skape aktivitet, engasjement og positive holdninger lokalt i våre tre fylker. Stiftelsen så etter organisasjoner som når langt og mange. At organisasjonene hadde sterk forankring i landsdelen ble også vektlagt. De som fikk glede av stiftelsens «jubileumsgaver» i 2014 var:

  • Strømmestiftelsen (kr. 1 500 000)
  • Røde Kors i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark (kr. 600 000)
  • Kirkens bymisjon i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (kr. 500 000)
  • Blå Kors i Kristiansand (kr. 200 000)
  • Livsglede for eldre til satsing i Telemark (kr. 200 000)

Det ble senere i 2014 i tillegg gitt kr. 1 000 000 som gave til Handelshøyskolen ved UiA. Denne gaven la grunnlag for å gjennomføre en Cotutelle med University of Loeven i Belgia. På lik linje med UiA vil Loeven Business School dekke en 50% andel av kostnaden forbundet med Cotutellen. Cotutelle betyr «felles veiledning». I praksis går ordningen ut på at en PhD kandidat meldes inn som student ved to universiteter samtidig. Kandidaten får veileder og inngår i forskningsteam begge steder. På den måten knyttes forskningsteam sammen på tvers av landegrenser. Med denne gaven ønsket Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør å være med legge til rette for en ny finansieringsordning for PhD utdannelse ved UiA, samtidig som forskningen forbedres og institusjonen blir mer internasjonal. Ønsket var også at gaven skulle være et eksempel for andre givere og samarbeidspartnere i regionens næringsliv.