Kundene bestemmer!

Annet hvert år er det valg til det øverste formelle organet i stiftelsen. Neste valg er i februar 2023 og skal foregå gjennom nettbanken til Sparebanken Sør. Det er bare kunder i banken som får mulighet til å stemme.

Før valget skal en valgkomite lage innstilling med kandidater. Starten på dette arbeidet var å invitere til å foreslå kandidater innen 1. desember 2022.

Valgkomiteen har nå en solid liste med aktuelle kandidater og vil i tiden framover gjøre sin jobb ut fra denne. Stiftelsens vedtekter sier at Generalforsamlingens sammensetning skal reflektere kundestrukturen i Sparebanken Sør og andre samfunnsmessige interesser. Valgkomiteen skal også sørge for at generalforsamlingen blir satt sammen med representasjon fra ulike deler av Agder og Telemark.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet innen uke 2 2023.

Hvorfor bør kundene i Sparebanken Sør engasjere seg i valg til Stiftelsens generalforsamling?

Stiftelsen har som oppgave å være en langsiktig eier av Sparebanken Sør. Stiftelsen skal bidra til å sikre at Agder og Telemark har en solid sparebank som også i kommende generasjoner sørger for vekst og utvikling i landsdelen. Stiftelsen bruker også deler av sitt overskudd til tildelinger som kommer allmenheten til gode.

Som største eier i Sparebanken Sør har stiftelsen både ansvar og muligheter. Stiftelsen har for eksempel mulighet til å påvirke bankens utvikling gjennom å være representert i bankens formelle organer og finansmarkedet er opptatt av hvordan stiftelsen opptrer som eier. I tillegg har stiftelsen og banken muligheter til å samarbeide om ulike prosjekter.

Generalforsamlingen har det øverste formelle ansvaret for å påse at stiftelsen til en hver tid jobber med å realisere sitt formål best mulig. Dette skjer først og fremst gjennom å utpeke stiftelsens styre, se til at kapitalforvaltning er forsvarlig og å bestemme hvor store andeler av eventuelle overskuddet som skal anvendes til allmennyttige formål (les mer om generalforsamlingens oppgaver i stiftelsens vedtekter).

Generalforsamlingen i stiftelsen består til sammen av 22 medlemmer og seks varamedlemmer. I tillegg til representanter som velges av kundene i Sparebanken Sør oppnevner Fylkeskommunene offentlige representanter.

Ønsker du å komme i kontakt med valgkomiteen eller daglig leder i Stiftelsen? Benytt gjerne skjemaet

Takk, din henvendelse er mottatt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.