Kundene bestemmer!

Valg til stiftelsens generalforsamling

Annet hvert år arrangeres det innskyttervalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Valget skjer samtidig som Sparebanken Sør selv arrangerer valg til bankens eget øverste formelle organ (i Sparebanken Sør heter det øverste formelle organet Forstanderskapet). Begge valgene foregår rent praktisk gjennom Sparebanken Sør sin nettbanken og er bare tilgjengelig for kunder i Sparebanken Sør. 

Kunder i Sparebanken Sør som bor i gamle Vest-Agder, Aust-Agder eller Telemark fylker, kan være med å velge representanter til generalforsamlingen i Stiftelsen, og på den måten utøve innflytelse og medvirke til at stiftelsen oppfyller sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte. 

I tiden før valgene vil en valgkomite presentere aktuelle kandidater. Det er også mulig å spille inn kandidater til valgkomiteen. Annonsering av valg, mulighet for å spille inn kandidater og presentasjon av kandidater på valg foregår gjennom stiftelsens side på Facebook. Valgene foregår via nettbanken til Sparebanken Sør.

Hvorfor bør du som kunde i Sparebanken Sør stemme i valg til Stiftelsens generalforsamling?

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har som formål å være en langsiktig og god eier av Sparebanken Sør. Stiftelsen skal bidra til å sikre at Agder og Telemark har en solid sparebank som også i kommende generasjoner sørger for vekst og utvikling i landsdelen.

Som største eier i Sparebanken Sør har Sparebankstiftelsen både ansvar og muligheter. Stiftelsen har for eksempel mulighet til å påvirke bankens utvikling gjennom representasjon og talerett i bankens formelle organer, bankens ledelse deltar som regel når stiftelsen inviterer til møter i generalforsamlingen og finansmarkedet er opptatt av hvordan stiftelsen opptrer som eier. I tillegg har stiftelsen og banken muligheter for samarbeide om ulike samfunnsutviklende prosjekter.

Generalforsamlingen har det øverste formelle ansvaret for å påse at stiftelsen til en hver tid jobber med å realisere sitt formål best mulig. Dette skjer bl.a. gjennom å utpeke styremedlemmer til stiftelsen, se til at kapitalforvaltning er forsvarlig og å bestemme hvor store andeler av eventuelle overskuddet som skal anvendes til gaveformål (les mer om generalforsamlingens oppgaver i stiftelsens vedtekter).

Generalforsamlingen i stiftelsen består til sammen av 22 medlemmer og seks varamedlemmer. Sammensettingen skal reflektere ulike kundegrupper i Sparebanken Sør og samfunnsmessige interesser. Fylkeskommunene oppnevner offentlige representanter, men kundene i Sparebanken Sør velger sine.