Kundene bestemmer!

Sparebankstiftelsen Sør har en viktig oppgave som langsiktig eier av Sparebanken Sør. Stiftelsen skal som eier bidra til å sikre at Agder og Telemark har en solid sparebank som også i kommende generasjoner sørger for vekst og utvikling. Å være en god og langsiktig eier for en stor bank krever innsikt og klokskap, og stiftelsen er etablert med en generalforsamling som har det øverste formelle ansvaret. Generalforsamlingen velger bla. stiftelsens styre, har avgjørende beslutningsrett over stiftelsens kapitalforvaltning og skal beslutte hvor store andeler av et overskudd som skal anvendes til gaveformål. Les mer om generalforsamlingens oppgaver i stiftelsens vedtekter.

Generalforsamlingen består til sammen av tolv medlemmer og seks varamedlemmer, og skal både reflektere kundestrukturen i Sparebanken Sør og samfunnsmessige interesser knyttet til stiftelsens oppgaver. Fra hver av de tre fylkeskommunene oppnevnes det offentlige representanter, men kundene i Sparebanken Sør velger også sine representanter.

Valg til stiftelsens generalforsamling gjennomføres samtidig som Sparebanken Sør selv gjennomfører kundevalg til bankens eget øverste formelle organ (i banken heter dette Forstanderskapet). Begge valgene blir annonsert gjennom Sparebanken Sør sine hjemmesider og i nettbanken. 

Har du konto med 500 kroner eller mer i Sparebankens Sør og bor i valgområdene som fram til og med 2019 ble betegnet som Vest-Agder, Aust-Agder eller Telemark, kan du annet hvert år være med på å velge representanter til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. 

Stiftelsens valgkomite har ansvar for å innstille kandidater til valg.