Nytt levekårsprogram: Forebygging av ungt utenforskap på Agder

Nyhetssak
Publisert:
11.3.2024

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har sammen med Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings og kompetansefond etablert et program med langsiktig mål om at flere barn og unge på Agder skal få bedre muligheter til utvikling, læring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Programmet er planlagt for 10 år, og vil prioritere tiltak som prøver ut framtidens arbeidsmetoder. For at prosjekter skal komme i betraktning for finansiering under programmet må tiltakene være etterspurte og gjennomførbare i praksisfeltet, være solid forankret, egnet til videre skalering og dokumenteres gjennom etterprøvbar forskning.  

Prioriterte tiltaksområder
Programmet har tre prioriterte tiltaksområder:

  1. Tiltak som gir barn og unge gode muligheter for å utvikle sosiale og emosjonelle kompetanser i hjem og skole, i barnehage og på fritidsarenaer.

  2. Tiltak som gir barn og unge mer tilgang til trygge voksne som kan bygge mestringskompetanse, veilede og støtte.

  3. Tiltak i arbeidsmarkedet som gir flere unge med høy risiko for varig utenforskap en mulighet for arbeid og styrket kompetanse, samt støtte til å lykkes med dette.

Det kan årlig søkes om midler til prosjekter med utprøving og forskning i tråd med programmets mål og prioriterte tiltaksområder. Det er også aktuelt å støtte forprosjekter. Prosjekter med egeninnsats og flere finansieringskilder vil ha større muligheter for å bli prioritert.

Hvem som kan søke
Både organisasjoner og institusjoner fra offentlig, privat og frivillig sektor er aktuelle som søkere, men en søknad forutsetter forpliktende samarbeid mellom aktørene som sammen skal gjennomføre prosjektet. En grunnleggende forutsetning for å være søkerorganisasjon er reell kapasitet og kompetanse til å stå ansvarlig for prosjektet.

Årlige utlysninger
Det vil gjennom programperioden komme årlige utlysninger, og søknadsprosesser planlegges gjennomført i to ledd: 1. Åpen innlevering av prosjektskisser, 2. Utvalgte skisser inviteres til å utarbeide komplette søknader. Innlevering av skisser vil foregå via en nettportal.

Påmelding til åpent informasjonsmøte via teams 21.03.2024, kl 11.30

I forbindelse med lanseringen og årets utlysning inviteres det til åpent informasjonsmøte. Her blir det anledning til å stille spørsmål og ha dialog rundt programmet og den aktuelle søknadsprosessen.

Programnotat
Det er etablert et programnotat for satsningen. I dette utdypes bakgrunnen for programmet, det faglige fundamentet, prioriterte innsatsområder, krav til prosjekter, søknadsprosessen og vurderingskriterier. Programnotatet kan lastes ned her.

Innlevering av prosjektskisse for 2024

Vi gjør oppmerksom på at skjemaet må fylles ut i sin helhet og sendes i linken over, det er ikke mulig å lagre for å ferdigstille ved en senere anledning. Punktene som må besvares laster du ned her i en egen oversikt dersom det er behov. Vi jobber med å få til en bedre løsning.  

Viktige datoer i 2024

11. mars: Lansering av programmet/utlysing for 2024

21. mars: Anledning til å delta i åpent informasjonsmøte via teams

22. april: Frist for innsending av prosjektskisser 2024

Mai: Prioriterte prosjektskisser inviteres til å utarbeide komplette prosjektbeskrivelser/søknader

09. august: Frist for innlevering av endelig prosjektskisse/søknad

13. september: Styrebehandlinger, tildelinger/avslag.

Neste utlysningsrunde kommer i januar 2025

Spørsmål kan rettes til levekar@ssor.no