Tildelingsstrategi

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skal igjennom sitt langsiktige og stabile eierskap i Sparebanken Sør bidra til videreføring av sparebanktradisjoner. Stiftelsen viderefører sparebanktradisjonene ved å bruke overskudd fra finansporteføljen og bankvirksomheten til det beste for samfunnet ved å gi bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sine utdelinger primært ta hensyn til distriktene som har bygget opp bankens grunnkapital før etablering av stiftelsen.

Stiftelsen skal være en aktiv støttespiller og forsterke andres initiativer, aktiviteter og engasjement. Det ideelle er at midlene fra stiftelsen medvirker til å forløse mer ressurser på det aktuelle feltet. Prosjekter med flere samarbeidspartnere har over tid bedre forutsetning for å skape varige endringer. Stiftelsen vil derfor vektlegge samarbeid og langsiktighet i utvelgelse av prosjekter som skal innvilges økonomisk tildeling. Stiftelsen skal også kunne gjennomføre aktiviteter og prosjekter i egen regi, eller bidra med kompetanse der dette kan være mer hensiktsmessig enn økonomisk støtte.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør sin hensikt er «Gode levekår på Agder og i Telemark». For å oppnå dette vil stiftelsen bidra med økonomiske tildelinger til allmennyttige prosjekter som støtter opp under hensikten, og faller inn under minst ett av de følgene områdene:

Akselerator for næringsutvikling i tråd med FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene binder det globale sammen med det lokale. For å nå målene vil alle deler av samfunnet måtte bidra. Gode levekår henger ofte sammen med en jobb å gå til og et inkluderende arbeidsliv. Et bærekraftig næringsliv i Agder og Telemark er en forutsetning for å både opprettholde og utvikle nye arbeidsplasser i regionen.

Myndighetene styrer utvikling gjennom reguleringer og krav, og ved å etterspørre nye grønne, innovative og bærekraftige løsninger. Omstillingskravene treffer etter hvert også mange små lokale bedrifter som har begrenset med resurser å allokere til nødvendige endringsprosesser.

Stiftelsen kan bidra med støtte til samarbeidsprosjekter som legger til rette for bærekraftig næringsutvikling som gjør det lettere for bedrifter i Agder og Telemark å tilpasse seg nye lover og regler.

Demokrati og ytringsfrihet

Økende polarisering og en teknologisk hverdag der kunstig intelligens blir mer framtredenene kan svekke evnen til refleksjon rundt troverdigheten til det som skrives på sosiale og andre media uten redaktøransvar.

Ytringsfriheten er nedfelt i Norges grunnlov, men likevel ser man at stadig flere som ytrer seg i det offentlige rom blir utsatt for trusler, trakassering, sjikane og netthets, noe som gjør at flere ikke ønsker eller klarer å ta del i demokratiske prosesser og det frie ordskifte på grunn av frykt.

Stiftelsen kan bidra med støtte til prosjekter som bidrar til bevisstgjøring, vurdering av kilders pålitelighet, kritisk tenkning som gjør mottakere i stand til å ta informerte og gjennomtenkte valg. Stiftelsen ønsker å fremme prosjekter som jobber for at alle skal kunne si sin mening og ta del i demokratiske prosesser uten å føle frykt for represalier i noen form.

Inkludering, ensomhet, psykisk helse

Alle mennesker, uavhengig av bakgrunn, funksjonsevne eller livssituasjon, har rett til å oppleve verdighet og respekt. God mental helse er en viktig faktor for å oppnå god livskvalitet.

Psykisk sykdom, angst, depresjon og ensomhet har økt i omfang og gir betydelige kostnader knyttet til helsetjenester, tap av produktivitet og økt belastning på andre samfunnsområder.
Samlet sett er investering i inkludering, bekjempelse av ensomhet og fremme av psykisk helse viktig for å bygge et mer rettferdig, bærekraftig og medfølende samfunn der alle mennesker har muligheten til å leve gode liv og bidra positivt til samfunnet.

Stiftelsen kan bidra med støtte til prosjekter som kan avhjelpe på dette feltet. Det kan også gis finansiering til forskning der målet er å utvikle fagfelt som går på bedring av levekår.

Støtte og forsterke sosiale entreprenører, ideell og frivilling virksomhet

Ideelle og frivillige organisasjoner har en sentral plass i samfunnet og vet ofte hvor de menneskelige utfordringene i våre lokalsamfunn er størst, og hvem som her og nå trenger «en hjelpende hånd».

Organisasjonene og sosiale entreprenører jobber med lokale tiltak og prosjekter som bidrar til kompetanse, læring og inkludering som gir folk i alle aldre og ulike livssituasjoner anledning til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap.

Stiftelsen kan bidra med støtte til prosjekter for å forsterke aktiviteter på dette feltet. I tillegg kan stiftelsen bidra økonomisk til å utvikle fagfeltet gjennom forsking som har til hensikt å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for å benytte beste praksis i andre deler av regionen og landet.