Vedtatte tildelinger

2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
Tidligere

Tildelinger i 2024

Så langt i 2024 har styret i Sparebankstiftelse Sparebanken Sør tildelt rundt 60 millioner kroner til allmennyttige prosjekt i Agder og Telemark. Følgende nye og pågående prosjekterer tildelt midler i henhold til stiftelsen sin gjeldene strategi:

Hopeful er tildelt kroner 2 650 000.- for å starte Hopeful i Grenland.

Organisasjonen Atrop Støtte og ettervernsenter er tildelt kroner 3 500 000.- som økonomisk støtte for å kunne levere videre tilbud i 2024.

‍Pitstop Norge er tildelt kroner 1 200 000.-for å videreføre og utvikle prosjektet Pitstop Kristiansand.

Stiftelsen Vinje Skulegard er tildelt kroner 1 479 767for å starte prosjektet Rauland Skolegård i Rauland.

Sykehuset Sørlandet er tildelt kroner 3 000 000.-for å lage en barneversjon av e-RISK, et digitalt mestringskurs for engstelige barn og unge.

Telemarkfotballens Venner er tildelt kroner 200 000.-for å tilby gratis grasrottrenerkurs til alle fotballklubber i Telemark.  

URO Utviklingshemming – Rus –Opplysning er tildelt kroner 3 360 000,- som støtte til et prosjekt som skal forebygge at personer med utviklingshemming/lærevansker bruker rus på måter som skader dem selv eller andre, og til produksjon av en film som skal skape oppmerksomhet rundt dette.

Kunstsiloen i Kristiansand er tildelt kroner 1 000 000,- til prosjektet «Barn og unge i Kunstsilo» som er et pågående prosjekt som setter søkelys på neste generasjons møte med kunst og samfunn.

Norce er tildelt kroner 500 000,- i ett treårig forskningsprosjekt for å dokumentere resultat av GAME Street House i Arendal.

Universitetet i Stavanger er tildelt kroner857 200,- i et toårig forskningsprosjekt for å dokumentere resultat av SELMA, et prosjekt som stiftelsen tidligere har tildelt midler.  

Kristiansand Kunsthall og prosjektet "Kunst i sentrum" er tildelt kroner 940 000,- for å skape et inkluderende møtested med aktivitet for ungdom på Kunsten og Litteraturens Hus.

Agder Idrettskrets og prosjektet "Aktiv på Dagtid" er tildelt kroner 1 284 334.-. Prosjektet inviterer til faste aktiviteter som fremmer livskvalitet og arbeidsdeltakelse.

PitStop Kristiansand er tildelt kroner 3 000 000,- til videreføring av arbeid med å levere forebyggende tiltak og inkluderingstiltak til utsatt ungdom i Kristiansandsregionen.

Hopeful er tildelt kroner4 340 000.- til utvikling og etablering av «Hopeful Akademiet». Dette er et flerårig prosjekt som skal være en arena for opplæring, arbeidspraksis og bistand i fullføring av skole i tillegg til å utvikle og etablere et Senter for praksisnær kunnskapsutvikling.

Sørlandsfotballens venner er tildelt kroner 2 400 000.- til støtte til prosjektet «Fotball for alle» som har mål om å hindre frafall og styrke rekrutering til fotball.

Arendal Kulturkammer og prosjektet Filmlab Ung er tildelt kroner 900 000,- Prosjekt er et åpent og gratis fritidstilbud til ungdom med interesse for film og redigering.

ABUP ved Sørlandets Sykehus og «Vill Vekst» er tildelt kroner 2 000 000,- Dette er et flerårig prosjekt som utvikler naturbaserte tilbud for sårbar ungdom. Fokuset er forebyggende, helsefremmende og bærekraftige tiltak i unges nærmiljø for å kunne hjelpe flere tidligere.

KS Agder og leseprosjektet «READ» er tildelt kroner 1 000 000,- Dette er et flerårig prosjekt som skal gi økt leseglede blant barn og unge gjennom å støtte foreldres involvering i lesing på ulike alderstrinn.

Universitetet i Sørøst-Norge er tildelt kr. 1 534 000,- for videreføring av prosjektet «Fysisk aktivitet i fag og inkluderende læringsmiljø».

Geitmyra matkultursenter for barn er tildelt kroner 1 725 000,- som støtte til prosjektet «Bedre mat på SFO»

FLEXid på Agder og i Grenland er tildelt kroner 1 000 000,-. FLEXid er et verktøy til arbeid med integrering og forebygging mot konflikt og radikalisering.

Norske Kvinners Sanitetsforening er tildelt kroner 4 017 000,- for videreføring av prosjektet med å etablere et Kvinnehelsehus i Kristiansand.

Global Compact Nettverk Norge er tildelt kroner 4 000 000,-. til videreføring av prosjektet med å skape et kompetanseløft på bærekraft i Agder.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon er tildelt kroner 1 120 000,- for utvidelse av Gatemagasinet Mot i Agder og Telemark.

Blå Kors Kristiansand er tildelt kroner 2 400 000,- til prosjektet "I sentrum står et menneske" som skal gi mulighet for økt deltakelse og inkludering i samfunnslivet for psykiatriske pasienter.

Frelsesarmeen Arendal er tildelt kroner 1 500 000,- til prosjektet "Med håp i bagasjen" som skal samkjøre ressurser for best å kunne  hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon til en bærekraftig hverdag.

Kilden Teater og konserthus er tildelt kroner 5 000 000,- for å  gi kulturtilbud til befolkningen i Agder.

F UNG er tildelt kroner 1 500 000,- til et prosjektet som har som mål å inspirere til unges ytringsmot og få dem til å engasjere seg i lokaldemokratiet.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Gatemagasinet MOT er tildelt kroner 2 000 000,-.

Tildelinger i 2023

I 2023 tildelte Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør rundt 61 millioner kroner som bidrag til allmennyttige tiltak i Agder og Telemark. Følgende tiltak ble tildelt midler i henhold til stiftelsens gjeldene strategi:

1)  Agder Idrettskrets og «Aktiv på dagtid» er tildelt kroner 1 000 000,- til prosjektet "Aktiv på dag tid". Dette er et lavterskel tilbud til mennesker som helt eller delvis er utenfor arbeidslivet, og prosjektet inviterer til faste aktiviteter som fremmer livskvalitet og arbeidsdeltakelse.

2)  Norske Kvinners Sanitetsforening er tildelt kroner 1 667 000,-for etablering av Kvinnehelsehus i Kristiansand, forlengelse av et prosjekt som og fikk støtte i 2022.

3)  Geitmyra matkultursenter for barn er tildelt kroner 2 500 000,- som støtte til prosjektet «Bedre mat påSFO».

4)  Kilden Teater og konserthus er tildelt kroner 2 500 000,- for å kunne gi kulturtilbud til befolkningen i Agder.

5)  URO Utviklingshemming – Rus –Opplysning er tildelt kroner 3 160 000,- som støtte til et prosjekt som skal forebygge at personer med utviklingshemming/lærevansker bruker rus på måter som skader dem selv eller andre, og til produksjon av en film som skal skape oppmerksomhet rundt dette.

6)  F UNG er tildelt kroner 1 500 000,-. til et prosjektet som har som mål å inspirere til unges ytringsmot og få dem til å engasjere seg i lokaldemokratiet.

7)  Stiftelsen Miljøfyrtårn er tildelt kroner 210 000,- som støtte til et felles prosjekt sammen med UN Global Compact Norge, «Vesentlig.no» for realisering av et digitalt verktøy for vesentlighetsanalyse beregnet til bruk av små og mellomstore bedrifter. Stiftelsen Miljøfyrtårn er og tildelt kroner 4 500 000.- til utvikling av et styringsverktøy på klima og miljø.

8)  Global Compact Nettverk Norge er tildelt kroner 2 300 000,-. til et prosjekt som skal skape et kompetanseløft på bærekraft i Agder.

9)  Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Gatemagasinet MOT er tildelt kroner 2 050 000,-. Stiftelsen har intensjon om å støtte prosjektet gjennom hele etableringsfasen på Agder fram til og med 2024.

10) KS Agder og leseprosjektet «READ» er tildelt kroner 1 000 000,-. Prosjektet skal gi økt leseglede blant barn og unge gjennom å støtte foreldres involvering i lesing på ulike alderstrinn. Forskning viser at foreldres aktive involvering i barns lesing har sterk og langvarig betydning for barns utvikling, læring og trivsel.

11) GE Healthcare og prosjektet «Kvalifiserer for arbeid og SOSIONOVA på Sørlandet» med kroner 745 000,-. Dette er et prosjekt som systematisk arbeid for å løfte mennesker ut av NAV-køen og inn i midlertidig jobb og læreløp hvor det kvalifiseres til fagbrev og mulig jobb videre.

12) FLEXid på Agder og i Grenland er tildelt kroner 2 200 000,-. FLEXid er et verktøy til arbeid med integrering og forebygging mot konflikt og radikalisering. Utvikling av en trygg identitet er grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid.

13)  Foreningen Norske redningshunder er tildelt kroner 345 000,- som støtte til innkjøp av teknisk utstyr i Agder og Telemark.

14) Blå Kors er tildelt kr. 900 000,-som støtte til prosjektet «INNAFOR».

15)  Universitetet i Sørøst-Norge er tildelt kr. 1 500 000,- for videreføring av prosjektet «Fysisk aktivitet i fag og inkluderende læringsmiljø».

16) ABUP ved Sørlandet Sykehus og «Vell Vekst» med kroner 2 000 000,-. Utvikling av naturbasert tilbud for sårbar ungdom. Fokuset er forebyggende, helsefremmende og bærekraftige tiltak i unges nærmiljø for å kunne hjelpe flere tidligere.

17) Game Norge med kroner 8000 000,- til etablering og utvikling av Game house i Arendal.

18) Vest Agder Fylkesmuseum for etablering av nytt kulturhistorisk museumsbygg på Odderøya med kroner 12 500000,-

19) Intempo AS til prosjektet "Trygghet og mestring med Bravo-leken" med kroner 526 700,-

20) Musikkverkstedet Byremo med kroner 3 000 000,- til å bygge Byremo Kulturscene

(21) Stiftelsen Lyngbo-Hytta er tildelt kroner 2 000 000.- til prosjektet Lyngbo-Hytta. Dette er en hytte som benyttes til dagsturer og overnatting og er særlig tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

(22) IOGT er tildelt kroner 200 000.- som støtte til innflytting i Sammensenteret og som bidrag til det gode arbeidet IOGT gjør i Kristiansand.  

(23) Åseral Mek og Motorsport er tildelt kroner 600 000.- til innkjøp av nødvendig utstyr for å kunne tilby et nytt gratis aktivitetstilbud til unge i Åseral, en kommune hvor motorsport er en viktig del av kulturen.

(24) Matsentralen Sør er tildelt kroner 1 000 000.- til innjøp av mat og distribusjon av denne til ideelle organisasjoner i Agder, som hjelper vanskeligstilte mennesker i form av måltid eller matpose.

 (25) Matsentralen Vestfold ogTelemark er tildelt kroner 1 000 000.- til innjøp av mat og distribusjon av denne til ideelle organisasjoner i Vestfold og Telemark, som hjelper vanskeligstilte mennesker i form av måltid eller matpose.

Tildelinger i 2022

Gjennom 2022 har styret i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør tildelt i overkant av 30 millioner kroner som bidrag til allmennyttige tiltak i Agder og Telemark. Følgende tiltak er prioritert i henhold til stiftelsens gjeldene strategi:

1) ABUP ved Sørlandets Sykehus og «Vill Vekst» med kroner 2 000 000,- Utvikling av naturbaserte tilbud for sårbar ungdom. Fokuset er forebyggende, helsefremmende og bærekraftige tiltak i unges nærmiljø for å kunne hjelpe flere tidligere.

2)   FLEXid på Agder og i Grenland med kroner 1 000 000,- FLEXid er et verktøy til arbeid med integrering og forebygging mot konflikt og radikalisering. Utvikling av en trygg identitet er grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid.

3)   Agder Idrettskrets og «Aktiv på dagtid» med kroner 1 000 000,- "Aktiv på dagtid" er et tilbud til mennesker som av ulike årsaker helt eller delvis er utenfor arbeidslivet i korte eller lengre perioder. Aktiv på dagtid er et lavterskeltilbud som inviterer til faste aktiviteter som fremmer livskvalitet og arbeidsdeltakelse.

4)   KS Agder, og leseprosjektet «READ» med kroner 1 000 000,- Prosjektet skal gi økt leseglede blant barn og unge gjennom å støtte foreldres involvering i lesing på ulike alderstrinn. Forskning viser at foreldres aktive involvering i barns lesing har sterk og langvarig betydning for barns utvikling, læring og trivsel.

5)   GE Healthcare, og prosjektet «LEIDA» med kroner 745 000,- Systematisk arbeid for å løfte mennesker ut av NAV-køen og inn i midlertidig jobb og læreløp hvor det kvalifiseres til fagbrev og mulig jobb videre.

6)   Kreftforeningen med kr. 4 000 000,- for etablering av infrastruktur for kliniske studier ved Sørlandet Sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Midlene utbetales over en periode på to år og forutsetter medvirkning fra Kreftforeningen.

7)   Kirkens Bymisjon og Gatemagasinet MOT med kr. 2 000 000,- Stiftelsen har intensjon om å støtte prosjektet gjennom hele etableringsfasen på Agder fram til og med 2024.

8)   Hommedal Skolegård i Grimstad med kr. 500 000,- som driftsstøtte og kr. 1 125 000,- som engangsstøtte for etablering av«Epleenga».

9)   Blå Kors med kr. 1 350 000,- som støtte til prosjektet «INNAFOR».

10) SørlandetsSykehus HF og prosjektet «Campus Sør, desentral legeutdanning på Agder» med kr. 400 000,-

11) Stiftelsen Miljøfyrtårn og UN Global Compact Norge med kr. 1 200 000,- for realisering av et digitalt verktøy for vesentlighetsanalyse beregnet til bruk av små og mellomstore bedrifter.

12) Universitetet i Sørøst-Norge med kr. 1 500 000,- for videreføring av prosjektet «Fysisk aktivitet i fag og inkluderende læringsmiljø». Med denne tildelingen har prosjektet fått støtte i to av de totalt fire årene styret har intensjon om å støtte dette.

13) Kristiansand Ishockeyklubb og prosjektet «Idrettsløftet» med kr. 1 000 000,- Utbetaling forutsetter formalisering av samarbeid mellom Kristiansand Ishockeyklubb og Kristiansand kommune for koordinering av aktivitetstilbud til ungdom i den aktuelle bydelen, og at prosjektet fullfinansieres.

14) PitStop Norge med kr. 3 000 000,- for etablering av «PitStop Kristiansand». Midlene skal benyttes som overgangsfinansiering etter første driftsår.

15) Norske Kvinners Sanitetsforening med kr. 2 350 000 for etablering av et kvinnehelsehus i Kristiansand. Stiftelsen har på et tilsvarende nivå intensjon om å følge prosjektet gjennom den planlagte etableringsperioden på til sammen tre år.

16) Geitmyra matkultursenter for barn med kr. 500 000,- som støtte til prosjektet «Læringsrik mat på SFO i Agder». Stiftelsen har intensjon om å støtte prosjektet gjennom planperioden fram til og med 2025, under forutsetninger av økonomisk medvirkning fra fylket og vertskommunene.

17) Intempo AS med kr. 760 000,- for realliering av "Velkommen til oss - hverdagskommunikasjon på ukrainsk og norsk med Bravo-leken".

18) Stiftelsen Solum skolegård med kr. 3 712 400,- for realisering av Solum Skolegård i Grenland.

19) Norsk klimastiftelse med kr. 150 000,-. Tildelingen skal dekke andel av utviklingskostnader, produksjon og distribusjon av undervisningsmateriellet <2°C på Agder og i Telemark.

20) Kunstsilo i Kristiansand med kr. 1 000 000,- til prosjektet «Barn og unge i Kunstsilo». Stiftelsen har intensjon om å følge opp tildelingen med tilsvarende tildelinger i 2023, 2024 og 2025.

Gavetildelinger i 2021

Gjennom 2021 tildelte styret i Sparebankstiftelsen Sør nærmere 11 millioner kroner som gaver til allmennyttige prosjekter i Agder og Telemark. Følgende prosjekter ble prioritert i henhold til stiftelsens gavestrategi:

"Utvidelse og videreutvikling av kurs for trenere i breddefotballen på Agder", med kr. 500 000

Målet med prosjektet er å gi trenerutdanning til frivillige trenere innenfor barne- og ungdomsfotballen. Bedre skolerte, og mer motiverte trenere bidrar til at barnas trivsel øker og flere deltar lenger på en viktig arena for læring, fellesskap og mestring. Gjennom et treårig løft har Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør sørget for at Agder nå ligger over landsgjennomsnittet for andel skolerte trenere innenfor barne- og ungdomsfotballen.

Prosjekteier: Sørlandsfotballens Venner i samarbeid med Agder fotballkrets

"Kvalifisere for arbeid og SOSIONOVA på Sørlandet", med kr. 750 000

Prosjektet er strukturert i to deler, der del en går ut på å bruke metoder fra "Supported Employment" til å etablere et lokalt system som 'henter' personer utav NAV-køen, for så å gi de en midlertidig jobb, samtidig med at de går inn i et læreløp hvor de kvalifiseres til fagbrev og mulig jobb videre.

I del to er fokus å etablere et fast system hvor bedrifter i regionen mer systematisk får en egen driv mot å kvalifisere personer uten skole og ungdomsrett, som har bommet på utdannelsen, og å ansette folk som har gått arbeidsledig lenge/er inn og ut av midlertidige stillinger eller er uføre. I dag er det mye tilfeldigheter om disse ressursene blir kvalifisert og kommer i varig arbeid.

Prosjektet er planlagt gjennomført over to år og stiftelsen har intensjon om å støtte dette gjennom hele prosjektperioden.

Prosjekteier: GE Healthcare Lindesnes

"Gatemagasinet MOT", med kr. 810 000

Selgerne av Gatemagasinet MOT er i en vanskelig livssituasjon som medfører at de står langt fra det ordinære arbeidslivet. Selgerne kjøper bladet for 50 kroner, selger det videre for 100 kroner og beholder mellomlegget.

Gatemagasinet MOT er fremfor alt et møte mellom kjøper og selger. Det skjer noe viktig i disse menneskemøtene der selgerens respekt og vennlighet er like avgjørende som kjøperens anerkjennelse.

Gatemagasinet MOT har ambisjoner om å prege samfunnsdebatten ved å fremme et større mangfold av sørlandsbyenes stemmer. Magasinet har full redaksjonell frihet, og ønsker å være en motstemme mot makt og meninger som skaper fattigdom, utenforskap og urettferdighet. Les mer om Gatemagasinet Mot her.

Stiftelsen har bidratt med grunnfinansiering av prosjektet og har intensjon om å støtte dette til varig finansiering er på plass.

Prosjekteier: Stiftelsen Kirkens Bymisjon

"Aktiv på dagtid - et verktøy for hele Agder", med kr. 1 000 000

"Aktiv på dagtid" er et tilbud som finnes i ulike deler av landet. Konseptet er at personer som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet inviteres inn i faste aktiviteter med lav terskel. Formålet er å fremme livskvalitet og arbeidsdeltakelse blant deltakerne og ulike evalueringer gir grunnlag for høy tillit til arbeidsmetoden. Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har i 2018 - 2020 bidratt med grunnfinansiering av etableringen av APD i tidligere Aust-Agder. Stiftelsen finansierte også en egen evaluering gjennomført av NORCE.

"Aktiv på dagtid" på Agder er bygget opp i regi av Agder Idrettskrets i tett samarbeid med frivillige organisasjoner, NAV og Agder fylkeskommune. Når arbeidet først er etablert, drives dette videre i samarbeid mellom brukerne, fylkeskommunen og NAV.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har for kommende år gitt friske midler til videre utvikling og etablering av modellen – nå også i tidligere Vest-Agder. Intensjonen er å støtte dette arbeidet i 2 til 3 år.

Prosjekteier: Agder Idrettskrets

"Fysisk aktivitet i fag og inkluderende læringsmiljø", med kr. 1 500 000

Prosjektet "fysisk aktivitet i fag og inkluderende læringsmiljø" er en videreutvikling av prosjektet "Liv og røre i Telemark", som tidligere har mottatt gavemidler fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Liv og røre i Telemark var et vellykket helsefremmende prosjekt som viste positive gevinster ved bruk av fysisk aktiv læring (FAL) i en rekke kommuner. Les sluttrapporten fra "Liv og røre i Telemark" her.

Hovedmålet med det nye prosjektet "Fysisk aktivitet i fag og inkluderende læringsmiljø" er å videreutvikle FAL som læringsprosess i teorifag i grunnskolen for å bidra til mer inkluderende klassemiljø og styrkede relasjoner i elev-elev- og lærer-elev.

Stiftelsen har lagt et finansielt grunnlag for prosjektet og har intensjon om å følge dette i hele prosjektperioden på inn til fire år.

Prosjekteier: Universitetet i Sørøst-Norge

"Flere i arbeid", med kr. 250 000

Prosjektet "Flere i arbeid" skal skape større bevissthet om utenforskap i arbeidslivet. Gjennom et regionalt partnerskap ønsker Næringsforeningen i Kristiansandregionen å bidra til å øke bevisstheten og engasjement i næringslivet for å finne de gode løsningene for at flere kommer, og blir, i arbeid.

Prosjekteier: Næringsforeningen i Kristiansandregionen

"Campus Sør, desentral legeutdanning på Agder", med kr. 1 000 000

Norge har et stort underskudd på utdanningskapasitet for leger, og mye tyder på at det i framtiden vil bli svært krevende å rekruttere leger til distriktene.

Med kunnskapen vi har om behovet for flere leger gir det stor mening for stiftelsen i å legge gavemidler i et løft for at flere kan bli utdannet til leger og samtidig få et forhold til landsdelen vår. Blir legestudentene tatt godt i mot gjennom studietiden er det all grunn til å tro at flere av dem vil slå rot i landsdelen.

Stiftelsen har intensjon om å støtte prosjektet frem til utdanningsløpet er etablert.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF

"Inkluderende språksatsing på Agder", med kr. 750 000

Inkluderende språksatsing skal bli et toårig samarbeidsprosjekt om ekstra tidlig innsats mellom den sosiale entreprenøren Intempo AS og en gruppe helsestasjoner på Agder. Hjemmet, helsestasjonen og barnehagen er barns første møte med samfunnet. Grunnlaget for helse, trivsel og læring legges de første leveårene.

Målet med prosjektet er å, blant annet, fremme samarbeid mellom hjem, barnehage og helsestasjon for å fremme læring og forebygge lese- og skrivevansker for fremtidig leseglede.

Prosjekteier: Intempo AS, i samarbeid med helsestasjoner i Agder

«FLEXid», med kr. 1 000 000

Sparebankstiftelsen Sør støtter etablering og forsterkning av FLEXid som verktøy i arbeidet med integrering og forebygging mot konflikt og radikalisering i Norge. Les mer om FLEXid her.

Stiftelsen har støttet FLEXid og gitt forutsigbarhet siden 2017.

Prosjekteier: Stiftelsen Flexid

«Hommedal Skolegård», med kr. 1 000 000

Formålet med prosjektet er å forebygge frafall i skolen og å sikre et helhetlig, tilpasset og solid pedagogisk tilbud lokalt. Hommedal skolegård har sammen med Grimstad kommune, skolene i Grimstad og Abildsø skolegård i Oslo utviklet et tilbud som benyttes av hele grunnskolen i kommunen.

Målgruppen for en skolegård er barn og unge som, av ulike årsaker, har vanskeligheter i skolen sosial og/eller faglig. Gjennom tidlig inngripen er målet å minimere sannsynligheten for senere frafall og å forebygge vedvarende sosiale utfordringer for elev, familie og samfunnet. Les mer om Hommedal Skolegård her.

Prosjekteier: Stiftelsen Hommedal Skolegård

«Innafor», med kr. 900 000

Innafor er et samarbeid mellom fotballklubben Jerv og Blå Kors. Gjennom prosjektet er appen "Innafor" utviklet og denne er et verktøy som, sammen med en kompetansepakke, skal redusere frafallet i fotballen.

Prosjektets mål er at flere barn og unge skal føle seg inkludert i fellesskapet, oppleve idrettsglede, likeverd og en mobbefri hverdag. Les mer om prosjektet "Innafor" og "Innafor" appen på deres hjemmeside.

Prosjekteier: Blå Kors

«READ», med kr. 1 000 000

Leseprosjektet READ har som hensikt å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i lesing. READ er ment å gi foreldre en mulighet til å aktivt involvere seg. Foreldres aktive involvering i deres barns utvikling har sterk og langvarig betydning for barns utvikling, læring og trivsel. Les mer om leseprosjektet "READ" her.

Prosjekteier: KS Agder


...


Avsatte, men ikke disponerte midler til gaver tillegges stiftelsens gavefond.

Gavetildelinger i 2020

I 2020 tildelte styret i Sparebankstiftelsen Sør 7,25 millioner kroner som gaver til allmennyttige prosjekter i Agder og Telemark. Følgende prosjekter ble prioritert i henhold til stiftelsens gavestrategi:

"Hommedal skolegård", med kr. 2 500 000

Formålet med prosjektet er å forebygge frafall fra skolen i Grimstad. Hommedal skolegård har sammen med Grimstad kommune, skolene i Grimstad og Abildsø skolegård i Oslo utviklet et tilbud til alle barne- og ungdomsskolene i kommunen.

Målgruppen for prosjektet er barn og unge som av ulike årsaker har vanskeligheter i skolen sosialt og/eller faglig. Gjennom tidlig inngripen er målet å minimere sannsynligheten for frafall i skolen og for å forebygge vedvarende sosiale utfordringer for elev, familie og samfunn.

Prosjekteier: Stiftelsen Hommedal skolegård

"Bidrag til fond for finansiering av stipender for PhD-kandidater fra fremvoksende økonomier", med kr. 1 500 000

Sparebankstiftelsen Sparebanken SØR har gitt et bidrag til et nyetablert stipendfondet for PhD-kandidater fra fremvoksende økonomier.

Prosjekteier: Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

"Drømmejobben”, med kr. 960 000

Gode levekår for alle innbyggere krever blant annet et velfungerende velferdssystem med kompetent arbeidskraft i de kommunale tjenestene. I løpet av de neste åtte årene vil det være behov for nærmere 1 800 flere ansatte i omsorgssektoren i kommunene på Agder. Hovedmålet i prosjektet #Drømmejobben er å bidra til kommunene får tilgang på arbeidskraft med rett kompetanse innen helse, skole og barnehagesektoren i møte med det økte rekrutteringsbehovet. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: KS Agder

"Læringsrik mat på SFO – Agder", med kr. 550 000

Målet med prosjektet er at barna på SFO skal få servert god, nok, sunn og "læringsrik" mat, i tråd med nasjonale kostholdsråd, hver dag. Prosjektet skal sørge for at maten blir til noe viktig, som skoleledelsen er engasjert i, de ansatte er stolte av, som barna liker, og som foreldrene er opptatt av. Tildelingen forutsetter at prosjektet fullfinansieres.

Prosjekteier: Geitmyra matkultursenter for barn, Kristiansand

"Utvidelse og videreutvikling av kurs for trenere i breddefotballen på Agder", med kr. 500 000

Målet med prosjektet er å tilby gratis trenerutdanning av frivillige trenere innenfor barne- og ungdomsfotballen. Bedre skolerte, og mer motiverte trenere gjør at barnas trivsel øker.

Prosjekteier: Sørlandsfotballens Venner i samarbeid med Agder fotballkrets

"Forprosjekt for lokale folkeverksted", med kr. 200 000

Det er flere folkeverksteder i Norge, men til nå kun i byer. Gjennom dette forprosjektet er målet å undersøke muligheten for å tilpasse denne type konsepter til små og mellomstore kommuner. Kan et folkeverksted brukes som verktøy til å forebygge levekårsutfordringer i mindre kommuner? Kan lokalene og utstyret, i kombinasjon med eksisterende kompetanse, brukes målrettet for å skape mestring, hindre utenforskap, skape trivsel i nærmiljøet og bidra til økt deltakelse i arbeidslivet? Hva skal til for å holde liv i en slik organisasjon?

Prosjekteier: Telemarklys AS

«Innafor», med kr. 360 000

"Innafor" er en videreføring av prosjektet "Snakk om mobbing" i regi av fotballklubben Jerv og Blåkors. Formålet med prosjektet er å ta større ansvar, både med hensyn til fotballspillere i egen klubb og samarbeidsklubber, skoler i regionen og utover fotballklubber og skoler. "Innafor" skal utvikle løsninger og tjenester som kan bidra til større grad av integrering og inkludering. I prosjektet ønsker man å se på app-løsninger knyttet til trivsel, sykdom, mobbing og skader, i kombinasjon med den digitale løsningen til Snakk om mobbing, som når ut til et stort antall av barn og unge som sliter på grunn av mobbing i skole, på fotballbanen eller i hverdagen generelt. En målsetting med prosjektet er å redusere frafallet både i skoler og på fotballbanen ved å bygge gode holdninger og skape en god hverdag for barn og unge både i og utenfor FK Jervs eget nedslagsfelt. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: FK Jerv og Blåkors

”Bedre skole- og arbeidsfungering”, med kr. 341 000

Prosjektets hovedmål er å forbedre skole- og arbeidsfunksjonen for henviste pasienter og deres familier ved å øke effekten av terapi gjennom rutinemessig utfallsmonitorering (RUM). Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF

”PhD, Multifamily Cognitive Behavior”, med kr. 220 000

Doktorgraden er endel av angstsatsningen ved ABUP, der målet er at alle barn og ungdommer i Agder kan få hjelp for sine angstproblemer. Planen er å bruke ekspertisen til å legge til rette for lavterskeltilbud i kommunene på Agder slik at helsesøstre og lærere kan dyktiggjøres til at ungdom med lett/moderat angst kan bli hjulpet på skolen. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF.

«Flyktningebarns møte med barnehager og
lokalmiljøer på Agder" med kr. 125 000

Gjennom prosjektet ønsker Durapart å bidra til at Arendal kommune i større grad lykkes i å kvalifisere flyktninger og innvandrere til arbeidslivet på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dersom prosjektet gir positive resultater kan metoden skaleres opp og få regional betydning. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: UiA og Agderforskning.

...

Avsatte, men ikke disponerte midler til gaver tillegges stiftelsens gavefond.

Gavetildelinger i 2019

I 2019 gav styret i Sparebankstiftelsen Sør 15 millioner kroner i gaver til prosjekter i Agder og Telemark. Følgende prosjekter ble tildelt gavemidler i løpet av året:

"Etablering av Hommedal skolegård", med kr. 2 850 000

Formålet med prosjektet er å forebygge frafall fra skolen i Grimstad gjennom etablering av Hommedal Skolegård på Hommedal prestegård. Skolegården skal utvikle et tilbud til alle 13 barne- og ungdomsskolene i kommunen.

Grimstad kommune har som mange andre kommuner utfordringer med elever som ikke mestrer den ordinære skolehverdagen. Ca. 50 elever har pr 2019 vedtak om spesialundervisning som krever 1:1 eller 2:1 oppfølging av lærer/assistent i Grimstad. Målgruppen for prosjektet er barn og unge som av ulike årsaker har vanskeligheter i skolen sosialt og/eller faglig. Kommunen ønsker tidlig inngripen for å minimere sannsynligheten for frafall i skolen og for å forebygge vedvarende sosiale utfordringer for elev, familie og samfunn. Prosjektet bygger på erfaringer fra og et tett samarbeid med Abildsø skolegård i Oslo. Stiftelsen har vedtatt en flerårig intensjon om støtte til prosjektet under forutsetning av at Grimstad kommune deltar i utviklingsarbeidet og gradvis tar tilbudet i bruk.

Prosjekteier: Hommedal skolegård, stiftelse under etablering

"Liv og røre i Telemark", med kr. 1 500 000

«Liv og røre i Telemark» er et skolebasert, helsefremmende prosjekt der en har som mål å forbedre levekårene for barn og unge i Telemark gjennom mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedre psykososialt miljø i skolen (for mer informasjon – se informativt medieoppslag hos NRK her)

Prosjekteier: Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

«FLEXid», med kr. 1 000 000

Sparebankstiftelsen Sør støtter etablering og forsterkning av FLEXid som verktøy i arbeidet med integrering og forebygging mot konflikt og radikalisering i Norge. Les mer om FLEXid her.

Prosjekteier: Stiftelsen Flexid

"Drømmejobben”, med kr. 715 000

Gode levekår for alle innbyggere krever blant annet et velfungerende velferdssystem med kompetent arbeidskraft i de kommunale tjenestene. I løpet av de neste åtte årene vil det være behov for nærmere 1 800 flere ansatte i omsorgssektoren i kommunene på Agder. Hovedmålet i prosjektet #Drømmejobben er å bidra til kommunene får tilgang på arbeidskraft med rett kompetanse innen helse, skole og barnehagesektoren i møte med det økte rekrutteringsbehovet. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: KS Agder

«Lindesneslosen», med kr. 600 000

«Lindesneslosen» bistår unge som står i fare for å droppe ut av videregående skole eller jobb. «Losene» hjelper ungdom i faresonen ved å veilede innenfor de tilbud som finnes, og følge opp den enkelte på en til en-basis. Gjennom gaven fra Sparebankstiftelsen Sør sikres videreføring av programmet i en kritisk fase. Prosjektet samfinansieres med Sørlandets kompetansefond.

Prosjekteier: Lindesneslosen, i samarbeid med Fylkesmannen i Vest-Agder, NAV, Lindesnesfondet og kommunene i Lindesnesregionen.

«Effekten av Aktiv på dagtid», med kr. 600 000

«Aktiv på dagtid» tilbyr aktiviteter for personer som mottar trygdeytelser fra NAV. Formålet med prosjektet som støttes av stiftelsen er å dokumentere effekter av tilbudet, og da spesielt se på livskvalitet og arbeidsdeltakelse hos personer som står utenfor eller delvis utenfor arbeidslivet. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Agderforskning og Aust-Agder Idrettskrets.

«Snakk om mobbing», med kr. 340 000

FK Jerv og Snakk om mobbing samarbeider i dette prosjektet om å ta større ansvar, både med hensyn til fotballspillere i egen klubb og samarbeidsklubber, skoler i regionen og utover fotballklubber og skoler. Organisasjonene skal utvikle løsninger og tjenester som kan bidra til større grad av integrering og inkludering. I prosjektet ønsker man å se på app-løsninger knyttet til trivsel, sykdom, mobbing og skader, i kombinasjon med den digitale løsningen til Snakk om mobbing, som når ut til et stort antall av barn og unge som sliter med ovennevnte punkter – på grunn av mobbing i skole, på fotballbanen eller i hverdagen generelt. En målsetting med prosjektet er å redusere frafallet både i skoler og på fotballbanen ved å bygge gode holdninger og skape en god hverdag for barn og unge både i og utenfor FK Jervs eget nedslagsfelt. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: FK Jerv og Blåkors.

”Bedre skole- og arbeidsfungering”, med kr. 343 000

Prosjektets hovedmål er å forbedre skole- og arbeidsfunksjonen for henviste pasienter og deres familier ved å øke effekten av terapi gjennom rutinemessig utfallsmonitorering (RUM). Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF

”Integrering som virkemiddel for verdiskaping”, med kr. 315 000

Statistikk viser at både innvandrere og norskfødte av foreldre med innvandrerbakgrunn har mindre stabil tilknytning til arbeidsmarkedet enn befolkningen for øvrig. Hensikten med dette prosjektet er å undersøke hvordan innvandrere bidrar til verdiskaping og innovasjon i privat og offentlig sektor. Videre vil en identifisere og utvikle tiltak blant innvandrere som kan bidra til å øke verdiskapingen og innovasjonsevnen. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Oxford Research

«Flyktningebarns møte med barnehager og
lokalmiljøer på Agder" med kr. 125 000

Gjennom prosjektet ønsker Durapart å bidra til at Arendal kommune i større grad lykkes i å kvalifisere flyktninger og innvandrere til arbeidslivet på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dersom prosjektet gir positive resultater kan metoden skaleres opp og få regional betydning. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: UiA og Agderforskning.

”PhD, Multifamily Cognitive Behavior”, med kr. 134 000

Doktorgraden er endel av angstsatsningen ved ABUP, der målet er at alle barn og ungdommer i Agder kan få hjelp for sine angstproblemer. Planen er å bruke ekspertisen til å legge til rette for lavterskeltilbud i kommunene på Agder slik at helsesøstre og lærere kan dyktiggjøres til at ungdom med lett/moderat angst kan bli hjulpet på skolen. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF.

«KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering», med kr. 86 000

Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Centre for Integrated Emergency Management


...

Avsatte, men ikke disponerte midler til gaver tillegges stiftelsens gavefond.

Gavetildelinger i 2018

I 2018 gav styret i Sparebankstiftelsen Sør 17,5 millioner kroner i gaver til prosjekter i Agder og Telemark. Følgende prosjekter ble tildelt gavemidler i løpet av året:

"Bidrag til fond for finansiering av stipender for PhD-kandidater fra fremvoksende økonomier" med kr. 1 500 000

Sparebankstiftelsen Sparebanken SØR har tildelt Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder et bidrag til nytt stipendfondet for PhD-kandidater fra fremvoksende økonomier. Styret har tro på at gaven kan tjene
som startskudd for videre oppbygging av en attraktiv stipendordning. Styret ser gaven som et bidrag til det viktige og voksende internasjonale forskningsmiljøet ved HH/UiA.

Prosjekteier: Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

«Kunst til folket og folk til kunsten", med kr. 5 000 000

I 2018 tildelte Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør en stor gave til Sørlandets Kunstmuseum og prosjektet "Kunstsilo". Samtidig vedtok styret i Sparebanken Sør en betydelig gave til samme prosjekt.

Kunstsilo i Kristiansand er planlagt som et kunstmuseum av internasjonal betydning, og vil få et omfattende geografisk nedslagsfelt. Museets samfunnsoppdrag sier at "Kunstsilo skal være et regionalt kraftsentrum for kunsten og kunstnerne i Agder, et museum av nasjonal betydning – og et museum som er internasjonalt synlig. Kjernen i Kunstsilo skal være samlingene til Sørlandets Kunstmuseum og Tangensamlingen, donert av Nicolai Tangen i 2015." 

I Sparebankstiftelsens styre er følgende vedtak formulert i forbindelse med vedtak om gave til Kunstsilo:

"Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør gir Sørlandets Kunstmuseum 5 millioner kroner som bidrag til egenkapitalen museet trenger for å realisere Kunstsilo i Kristiansand.

Stiftelsen har også intensjon om et videre gavesamarbeid med SKMU på årlig basis. Dette samarbeidet skal knyttes til aktivitet og prosjekter med utgangspunkt i kunst og den nye Kunstsiloen, og være egnet til å skape glede og positivt engasjement i et bredt publikum. Stiftelsen ønsker særlig at tiltakene bidrar til engasjement i grupper som tradisjonelt ikke deltar mye i aktivitet relatert til kunst og kultur. Stiftelsen inviterer SKMU til å tenke utradisjonelt og kreativt, og gjerne i samarbeid med andre institusjoner på Agder og i Telemark.

Vedtaket forutsetter fullfinansiering og bygging av Kunstsiloen."

Prosjekteier: Sørlandets Kunstmuseum (SKMU)

«Liv og røre i Telemark", med kr. 1 500 000

«Liv og røre i Telemark» er et skolebasert, helsefremmende prosjekt der en har som mål å forbedre levekårene for barn og unge i Telemark gjennom mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedre psykososialt miljø i skolen (for mer informasjon – se prosjektsammendrag), eller informativt medieoppslag hos NRK her. 2018 er tredje prosjektår med tildeling av gaver fra Sparebankstiftelsen Sør (prosjektet startet høsten 2016).

Prosjekteier: Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

«FLEXid», med kr. 1 000 000

Sparebankstiftelsen Sør støtter etablering og forsterkning av FLEXid som verktøy i arbeidet med integrering og forebygging mot konflikt og radikalisering i Norge. Les mer om FLEXid her. 2018 er andre år med gavemidler fra Sparebankstiftelsen Sør.

Prosjekteier: Vest-Agder Røde Kors og Reiseløst DA.

«Lindesneslosen», med kr. 600 000

«Lindesneslosen» bistår unge som står i fare for å droppe ut av videregående skole eller jobb. «Losene» hjelper ungdom i faresonen ved å veilede innenfor de tilbud som finnes, og følge opp den enkelte på en til en-basis. Gjennom gaven fra Sparebankstiftelsen Sør sikres videreføring av programmet i en kritisk fase. Prosjektet samfinansieres med Sørlandets kompetansefond. 2018 er andre år med gavemidler fra Sparebankstiftelsen Sør.

Prosjekteier: Lindesneslosen, i samarbeid med Fylkesmannen i Vest-Agder, NAV, Lindesnesfondet og kommunene i Lindesnesregionen.

«Okei – samhandlingssystem for barn og unge», med kr. 535 000

Prosjektets hovedmål er å bygge et kompetansemiljø i Vest-Agder for barn og unges helse, miljø og sikkerhet. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond. Tildelingen i 2018 er prosjektets tredje og siste år.

Prosjekteier: MINOS AS.

«Effekten av Aktiv på dagtid», med kr. 535 000

«Aktiv på dagtid» tilbyr aktiviteter for personer som mottar trygdeytelser fra NAV. Formålet med prosjektet som støttes av Sparebankstiftelsen Sør er å dokumentere effekter av tilbudet Aktiv på dagtid, og da spesielt se på livskvalitet og arbeidsdeltakelse hos personer som står utenfor eller delvis utenfor arbeidslivet. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Agderforskning og Aust-Agder Idrettskrets.

”Bedre skole- og arbeidsfungering”, med kr. 343 000

Prosjektets hovedmål er å forbedre skole- og arbeidsfunksjonen for henviste pasienter og deres familier ved å øke effekten av terapi gjennom rutinemessig utfallsmonitorering (RUM). Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond. Tildelingen i 2018 er prosjektets tredje.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF.

”PhD, Multifamily Cognitive Behavior”, med kr. 134 000

Doktorgraden er endel av angstsatsningen ved ABUP, der målet er at alle barn og ungdommer i Agder kan få hjelp for sine angstproblemer. Planen er å bruke ekspertisen til å leggetil rette for lavterskeltilbud i kommunene på Agder slik at helsesøstre og lærere kan dyktiggjøres til at ungdom med lett/moderat angst kan bli hjulpet på skolen. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond. Tildelingen i 2018 er den tredje av tre planlagte.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF.

«Desentral utdannelse av helsesøstre», med kr. 300 000,-

Ordningen med sesentral utdannelse av helsesøstre skal bidra til å sikre nødvendig kompetanse innen forebyggende helsearbeid for barn og ung på hele Agder. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond. Tildelingen i 2018 er den andre.

Prosjekteier: Lister Kompetanse, på vegne av Listerregionen, Lindesnesregionen og Setesdalregionen.

”Bedre levekår gjennom raskere integrering”, med kr. 515 000

Flyktninger er overrepresenterte blant vanskeligstilte på boligmarkedet og bosetting er en kritisk faktor i integreringsarbeidet. Samtidig er det private utleiemarkedets evne til å bosette flyktninger større enn antatt (ref. tilfluktshjem.no som har synliggjort at en rekke utleiere foretrekker å leie til flyktninger fordi man gjennom dette kan gi et personlig bidrag til bedre integrering). Gjennom prosjektet ”Bedre levekår gjennom raskere integrering” er målsettingen å gi flyktninger i Aust-Agder større råderett over egen integrering gjennom et digitalt økosystem som kobler bosetting, arbeid og utdanning via en nettportal. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Tildelingen i 2018 er den andre av to planlagte.

Prosjekteier: Refugee+

«Holdningsprosjekt mot mobbing», med kr. 290 000

FK Jerv og Snakk om mobbing samarbeider i dette prosjektet om å ta større ansvar, både med hensyn til fotballspillere i egen klubb og samarbeidsklubber, skoler i regionen og utover fotballklubber og skoler. Organisasjonene skal utvikle løsninger og tjenester som kan bidra til større grad av integrering og inkludering. I prosjektet ønsker man å se på app-løsninger knyttet til trivsel, sykdom, mobbing og skader, i kombinasjon med den digitale løsningen til Snakk om mobbing, som når ut til et stort antall av barn og unge som sliter med ovennevnte punkter – på grunn av mobbing i skole, på fotballbanen eller i hverdagen generelt. En målsetting med prosjektet er å redusere frafallet både i skoler og på fotballbanen ved å bygge gode holdninger og skape en god hverdag for barn og unge både i og utenfor FK Jervs eget nedslagsfelt. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: FK Jerv og Blåkors.

«Minioritetsspråkelige menn i arbeid" med kr. 320 000

Gjennom prosjektet ønsker Durapart å bidra til at Arendal kommune i større grad lykkes i å kvalifisere flyktninger og innvandrere til arbeidslivet på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dersom prosjektet gir positive resultater kan metoden skaleres opp og få regional betydning. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Durapark, NAV og Arendal voksenopplæring.

«Virksomheters samfunnsansvar og likestilt arbeidsliv" med kr. 200 000

Det pågående prosjektet «Likestilt arbeidsliv» er et samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Gjennom prosjektet har Likestilt arbeidsliv og FAFO kontakt med en rekke offentlig og private virksomheter som skal søke om sertifisering som likestillings- og mangfoldsbedrift. Dette aktuelle prosjektet vil jobbe videre med denne tematikken og undersøke hva som fremmer og hemmer unges arbeidsdeltagelse i en sårbar livsfase. Dette dreier seg bl.a. om spørsmål som:

- I hvilken grad har arbeidsgivere i Agder blitt seg bevisst utfordringen med å integrere unge med lav formell kompetanse?

- I hvilken grad opplever virksomhetene at de har et særlig samfunnsansvar for denne sårbare gruppen på arbeidsmarkedet?

I dette prosjektet vil FAFO analysere problemstillingene både hos virksomheter som deltar i Likestilt arbeidsliv, lokale NAV-kontor og fra ståstedet til lokale ungdommer som står utenfor arbeidsmarkedet og som har vært i kontakt med NAV. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: FAFO.

«Flyktningebarns møte med barnehager og
lokalmiljøer på Agder" med kr. 125 000

Gjennom prosjektet ønsker Durapart å bidra til at Arendal kommune i større grad lykkes i å kvalifisere flyktninger og innvandrere til arbeidslivet på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dersom prosjektet gir positive resultater kan metoden skaleres opp og få regional betydning. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: UiA og Agderforskning.

«Minioritetsspråkelige menn i arbeid" med kr. 320 000

Gjennom prosjektet ønsker Durapart å bidra til at Arendal kommune i større grad lykkes i å kvalifisere flyktninger og innvandrere til arbeidslivet på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dersom prosjektet gir positive resultater kan metoden skaleres opp og få regional betydning. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Durapark, NAV og Arendal voksenopplæring.

...

Avsatte, men ikke disponerte midler til gaver tillegges stiftelsens gavefond.

Gavetildelinger i 2017

I 2017 gav styret i Sparebankstiftelsen Sør 7,53 millioner kroner i gaver til prosjekter i Agder og Telemark. Følgende prosjekter ble tildelt gavemidler i løpet av året:

«Liv og røre i Telemark", med kr. 1 500 000

«Liv og røre i Telemark» er et skolebasert, helsefremmende prosjekt der en har som mål å forbedre levekårene for barn og unge i Telemark gjennom mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedre psykososialt miljø i skolen (for mer informasjon – se prosjektsammendrag), eller informativt medieoppslag hos NRK her.

Prosjekteier: Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

«Agderprosjektet», med kr. 1 010 000

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. Målet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert på «lekbasert læring» (playful learning). Sparebankstiftelsen Sør gav i 2017 midler for spesielt å bidra til at faglig forankrede ressurser og resultater fra prosjektet kan formidles til nye målgrupper. Se nettportalen lekbasert.no utviklet med ressurser fra Sparebankstiftelsen Sør.

Prosjekteier: Initiativet til Agderprosjektet kommer fra kompetansefondene på Agder og Universitetet i Stavanger (UiS). Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets kompetansefond, i tillegg til Fylkeskommunen i Aust-Agder og Fylkeskommunen i Vest-Agder, er viktige bidragsytere og finansiører i prosjektet.

«Etablering av stiftelsen FLEXid», med kr. 1 000 000

Sparebankstiftelsen Sør støtter etablering og forsterkning av FLEXid som verktøy i arbeidet med integrering og forebygging mot konflikt og radikalisering i Norge. Les mer om FLEXid her.

Prosjekteier: Vest-Agder Røde Kors og Reiseløst DA

«Lindesneslosen», med kr. 600 000

«Lindesneslosen» bistår unge som står i fare for å droppe ut av videregående skole eller jobb. «Losene» hjelper ungdom i faresonen ved å veilede innenfor de tilbud som finnes, og følge opp den enkelte på en til en-basis. Gjennom gaven fra Sparebankstiftelsen Sør sikres videreføring av programmet i en kritisk fase. Prosjektet samfinansieres med Sørlandets kompetansefond.

Prosjekteier: Lindesneslosen, i samarbeid med Fylkesmannen i Vest-Agder, NAV, Lindesnesfondet og kommunene i Lindesnesregionen

«Okei – samhandlingssystem for barn og unge», med kr. 535 000

Prosjektets hovedmål er å bygge et kompetansemiljø i Vest-Agder for barn og unges helse, miljø og sikkerhet. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: MINOS AS

«Effekten av Aktiv på dagtid», med kr. 535 000

«Aktiv på dagtid» tilbyr aktiviteter for personer som mottar trygdeytelser fra NAV. Formålet med prosjektet som støttes av Sparebankstiftelsen Sør er å dokumentere effekter av tilbudet Aktiv på dagtid, og da spesielt se på livskvalitet og arbeidsdeltakelse hos personer som står utenfor eller delvis utenfor arbeidslivet. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Agderforskning og Aust-Agder Idrettskrets.

Forprosjekt «Velferds-obligasjoner», kr. 500 000

Sparebankstiftelsen Sør støtter gjennom denne gaven et utviklingsarbeid fram mot en mulig ny modell for finansiering av forebyggende sosialt arbeid ovenfor innsatte og løslatte fra norske fengsel.

Prosjekteier: WayBack Kristiansand.

«Desentral utdannelse av helsesøstre», med kr. 400 000,-

Ordningen med sesentral utdannelse av helsesøstre skal bidra til å sikre nødvendig kompetanse innen forebyggende helsearbeid for barn og ung på hele Agder. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Lister Kompetanse, på vegne av Listerregionen, Lindesnesregionen og Setesdalregionen

”Bedre levekår gjennom raskere integrering”, med kr. 375 000

Flyktninger er overrepresenterte blant vanskeligstilte på boligmarkedet og bosetting er en kritisk faktor i integreringsarbeidet. Samtidig er det private utleiemarkedets evne til å bosette flyktninger større enn antatt (ref. tilfluktshjem.no som har synliggjort at en rekke utleiere foretrekker å leie til flyktninger fordi man gjennom dette kan gi et personlig bidrag til bedre integrering). Gjennom prosjektet ”Bedre levekår gjennom raskere integrering” er målsettingen å gi flyktninger i Aust-Agder større råderett over egen integrering gjennom et digitalt økosystem som kobler bosetting, arbeid og utdanning via en nettportal. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Refugee+

”Samhandling mot barne-fattigdom”, med kr. 300 000

Fattigdom kan gå i arv. Prosjektet vil særlig konsentrere seg om barnefattigdom og utfordringer knyttet til skolegang, med kommuner i Aust-Agder som case. Vellykket skolegang er nøkkelen til sosial mobilitet og en veg ut av fattigdom. Gjennom prosjektet ønsker man både å kartlegge dagens tjenester og å foreslå nye og forbedrede tjenester basert på brukernes opplevelser. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Agderforskning

”Bedre skole- og arbeidsfungering”, med kr. 270 000

Prosjektets hovedmål er å forbedre skole- og arbeidsfunksjonen for henviste pasienter og deres familier ved å øke effekten av terapi gjennom rutinemessig utfallsmonitorering (RUM). Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF

”I jobb i Agder-kommunene”, med kr. 230 000

Gode levekår for alle innbyggere krever blant annet et velfungerende velferdssystem med kompetent arbeidskraft i de kommunale tjenestene. I løpet av de neste åtte årene vil det være behov for nærmere 1 800 flere ansatte i omsorgssektoren i kommunene på Agder. KS Agder får midler til prosjektet «I jobb i Agder-kommunene – innvandrere og unge menn som en del av løsningen for kommunenes rekrutteringsbehov?». Hovedmålet i prosjektet er at kommunene får tilgang på arbeidskraft med rett kompetanse innen helse, skole og barnehagesektoren i møte med det økte rekrutteringsbehovet. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: KS Agder

”KriseSIM”, med kr. 200 000

I forbindelse med krisehåndtering med knapphet på tid har man til nå i mindre grad anledning til å gjøre nytte av store datamengder («big data»). Informasjonsinnhentingen begrenser seg dermed til tradisjonelle informasjonskilder. I dette konkrete prosjektet skal man utvikle et realistisk, innovativt og interaktivt virtuelt treningsverktøy for beslutningstaking i et operasjonssenter med tilgang til «big data». Gjennom prosjektet vil man analysere samspillet mellom teknologi, oppgavene som utføres og menneskene som utfører oppgavene. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: CIEM Lab i samarbeid med Agder politidistrikt, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Grimstad kommune, Kristiansand kommune, Grimstad brann- og feiertjeneste, Grimstad Røde Kors, Sørlandet Sykehus HF og konsulentselskapet NC-Spectrum.

”Integrering som virkemiddel for verdiskaping”, med kr. 200 000

De siste årene viser stor migrasjon av ulike befolkningsgrupper. Statistikk viser at både innvandrere og norskfødte av foreldre med innvandrerbakgrunn har mindre stabil tilknytning til arbeidsmarkedet enn befolkningen for øvrig. Hensikten med dette prosjektet er å undersøke hvordan innvandrere bidrar til verdiskaping og innovasjon i privat og offentlig sektor. Videre vil en identifisere og utvikle tiltak blant innvandrere som kan bidra til å øke verdiskapingen og innovasjonsevnen. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Oxford Research

”Integrering og stabil tilknytning”, med kr. 170 000

Kommunenes introduksjonsprogram for flyktninger ses på som det fremste virkemiddelet for integrering og tilknytning av flyktninger til arbeidslivet. Målet med dette prosjektet er å undersøke introduksjonsprogrammets bidrag til overgangen til arbeidsliv i fire kommuner i Aust Agder. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Oxford Research

”Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder”, med kr. 150 000

Det overordnede målet med prosjektet er å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner i Aust-Agder. I dette konkrete forprosjektet er imidlertid avgrenset til å undersøke hva som hemmer og fremmer yrkesdeltakelse til innvandrerkvinner i Arendalsområdet. Dette skal gjøres sett fra ståstedet til utvalgte innvandrerkvinner selv og til representanter fra offentlige, private eller frivillige organisasjoner som har bidratt/bidrar positivt til at kvinnene har kommet i jobb eller opplever at de er på riktig spor. Forprosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Prosjekteier: Agderforskning, i samarbeid med Universitetet i Agder og Høgskolen i Oslo og Akershus

”PhD, Multifamily Cognitive Behavior”, med kr. 90 000

Doktorgraden er endel av angstsatsningen ved ABUP, der målet er at alle barn og ungdommer i Agderkan få hjelp for sine angstproblemer. Planen er å bruke ekspertisen til å leggetil rette for lavterskeltilbud i kommunene på Agder slik at helsesøstre oglærere kan dyktiggjøres til at ungdom med lett/moderat angst kan bli hjulpet påskolen.Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF

...

Avsatte, men ikke disponerte midler til gaver tillegges stiftelsens gavefond.

Gavetildelinger i 2016

I 2016 gav styret i Sparebankstiftelsen Sør 3,4 millioner kroner i gaver til prosjekter i Agder og Telemark. Følgende prosjekter ble tildelt gavemidler i løpet av året:

”Liv og røre i Telemark”, med kr. 1 500 000

«Liv og røre i Telemark» er et skolebasert, helsefremmende prosjekt der en har som mål å forbedre levekårene for barn og unge i Telemark gjennom mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedre psykososialt miljø i skolen ( (for mer informasjon – se prosjektsammendrag).

Prosjekteier: Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge

”Bedre skole- og arbeidsfungering”, med kr. 270 000

Prosjektets hovedmål er å forbedre skole- og arbeidsfunksjonen for henviste pasienter og deres familier ved å øke effekten av terapi gjennom rutinemessig utfallsmonitorering (RUM). Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF

”Okei – samhandlingssystem for barn og unge”, med kr. 535 000

Prosjektets hovedmål er å bygge et kompetansemiljø i Vest-Agder for barn og unges helse, miljø og sikkerhet. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: MINOS AS

”PhD, Multifamily Cognitive Behavior”, med kr. 90 000

Doktorgraden er en del av angstsatsningen ved ABUP, der målet er at alle barn og ungdommer i Agder kan få hjelp for sine angstproblemer. Planen er å bruke ekspertisen til å legge til rette for lavterskeltilbud i kommunene på Agder slik at helsesøstre og lærere kan dyktiggjøres til at ungdom med lett/moderat angst kan bli hjulpet på skolen. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.

Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF

«Agderprosjektet», med kr. 1 010 000

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. Målet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert på «lekbasert læring» (playful learning). Sparebankstiftelsen Sør gav i 2016 midler til å styrke formidlingen i prosjektet. Se nettside for mer informasjon om prosjektet.

Prosjekteier: Initiativet til Agderprosjektet kommer fra kompetansefondene på Agder og Universitetet i Stavanger (UiS). Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets kompetansefond, i tillegg til Fylkeskommunen i Aust-Agder og Fylkeskommunen i Vest-Agder, er viktige bidragsytere og finansiører i prosjektet.

...

Avsatte, men ikke disponerte midler til gaver tillegges stiftelsens gavefond.

Gavetildelinger i 2015

Gjennom 2015 arbeidet styret i Sparebankstiftelsen grundig med det som senere er etablert som stiftelsens gavestrategi. I 2015 ble det ikke delt ut gaver til konkrete prosjekter, men disponible gavemidler ble i regnskapet avsatt til et gavefond som skal bidra til at stiftelsen videre har en buffer som gjør det lettere å delta i mer langsiktige gaveengasjement.

Gavetildelinger i 2014

2014 var stiftelsens første driftsår etter fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør, og stiftelsen hadde fra starten av ikke en definert gavestrategi. 2014 var også et jubileumsår for norske sparebanker. I forbindelse med Sparebankforeningens jubileumsmarkering ønsket stiftelsen å markere sparebanktradisjonen ved å løfte frem organisasjoner som på ulike måter vier seg til å gjøre livet bedre for sine medmennesker.

Konkret valgte stiftelsen ut veletablerte organisasjoner som gjennom sine medlemmer og medarbeidere hadde gode forutsetninger til å forrente en pengegave ved å skape aktivitet, engasjement og positive holdninger lokalt i våre tre fylker. Stiftelsen så etter organisasjoner som når langt og mange. At organisasjonene hadde sterk forankring i landsdelen ble også vektlagt. De som fikk glede av stiftelsens «jubileumsgaver» i 2014 var:

  • Strømmestiftelsen (kr. 1 500 000)
  • Røde Kors i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark (kr. 600 000)
  • Kirkens bymisjon i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (kr. 500 000)
  • Blå Kors i Kristiansand (kr. 200 000)
  • Livsglede for eldre til satsing i Telemark (kr. 200 000)

Det ble senere i 2014 i tillegg gitt kr. 1 000 000 som gave til Handelshøyskolen ved UiA. Denne gaven la grunnlag for å gjennomføre en Cotutelle med University of Loeven i Belgia. På lik linje med UiA vil Loeven Business School dekke en 50% andel av kostnaden forbundet med Cotutellen. Cotutelle betyr «felles veiledning». I praksis går ordningen ut på at en PhD kandidat meldes inn som student ved to universiteter samtidig. Kandidaten får veileder og inngår i forskningsteam begge steder. På den måten knyttes forskningsteam sammen på tvers av landegrenser. Med denne gaven ønsket Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør å være med legge til rette for en ny finansieringsordning for PhD utdannelse ved UiA, samtidig som forskningen forbedres og institusjonen blir mer internasjonal. Ønsket var også at gaven skulle være et eksempel for andre givere og samarbeidspartnere i regionens næringsliv.